Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLII/412/06 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XLII/412/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 166 ust. 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/373/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok dokonuje się zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 10 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2006-2008” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 12 „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowane po zmianach:
1. Dochody stanowią kwotę 37 864 151,-zł.
2. Wydatki stanowią kwotę 39 406 632,-zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwalanr42,412,06-zmianabudzetumiastaigminy-ZalacznikNr1-dochody,
Rozmiar: 108.79 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 155
Uchwalanr42,412,06-zmianabudzetumiastaigminy-ZalacznikNr2-wydatki,
Rozmiar: 122.78 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 138
Uchwalanr42,412,06-zmianabudzetumiastaigminy-ZalacznikNr3-WPI,
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 167
Uchwalanr42,412,06-zmianabudzetumiastaigminy-ZalacznikNr4-funduszestrukturalne,
Rozmiar: 63.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 151
Uchwalanr42,412,06-zmianabudzetumiastaigminy-ZalacznikNr5-plandochodowwlasnych,
Rozmiar: 55.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 174

Data publikacji: 2006-07-02 22:38:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa