Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIII/413/06 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.

UCHWAŁA NR XLIII/413/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 13 września 2006 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319), w związku z Uchwałą Nr XXXII/337/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie, Rada Miejska we Wschowie – po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa - uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy Ogólne

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie, zwany dalej „planem”, którego część tekstową stanowi treść niniejszej uchwały.

§ 2
1. Załącznikami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:2000, będący częścią graficzną planu, stanowiący załącznik nr 1,
2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2,
3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 70 ha.

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem przedstawia rysunek planu.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) wysokości – należy przez to rozumieć w odniesieniu do budowli pionową odległość od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu; a w przypadku budynków wysokość liczoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
2) usługach – należy przez to rozumieć, usługi z wyjątkiem tych, dla których w przepisach o ochronie środowiska określono standardy jakości środowiska takie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub wyższe oraz usług turystycznych, ochrony zdrowia i gastronomii.

§ 3
Na obszarze planu nie ustala się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - wobec braku takich dóbr,
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych - wobec braku takich terenów,


3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – z uwagi na fakt, że w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa nie przewidziano tu obszaru wymagającego przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

§ 4
Na rysunku planu stosowane są następujące oznaczenia służące określeniu lokalizacji obowiązujących ustaleń planu:
1) granica obszaru objętego planem nie pokrywająca się z granicą administracyjną miasta,
2) granica obszaru objętego planem pokrywająca się z granicą administracyjną miasta,
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
4) tereny kategorii o tym samym przeznaczeniu oznaczone symbolami (literowymi),
5) granica archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej,
6) nieprzekraczalna linia zabudowy,
7) nieprzekraczalna linia zabudowy wzdłuż planowanych odcinków drogi głównej i drogi głównej ruchu przyspieszonego,
8) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązująca w przypadku odstąpienia od realizacji dróg kategorii oznaczonych symbolami KDGP i KDG,
9) strefa korytarza infrastruktury technicznej.

§ 5
Obszar planu znajduje się w zasięgu strefy zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 306 „Wschowa”. Zakazuje się lokalizacji głębokich składowisk odpadów promieniotwórczych, o których mowa w przepisach Prawa atomowego, a także składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o których mowa w przepisach o odpadach.

§ 6
1. Dopuszcza się objęcie części lub całości obszaru planu strefą przemysłową, o której mowa w
przepisach o ochronie środowiska.

2. Na obszarze planu, z zastrzeżeniem ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
1) Należy stosować rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń. W szczególności należy stosować rozwiązania zapewniające:
a) ochronę powietrza, w szczególności poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najmniej na tych poziomach,
b) ochronę przed polami elektroenergetycznymi, w szczególności poprzez utrzymanie poziomów pól elektroenergetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach.
2) Działalność produkcyjna i usługowa, powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektroenergetycznych, nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny,
3) Podejmowanie działalności produkcyjnej i usługowej, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska, powinno jednocześnie powodować obowiązek zapobiegania temu oddziaływaniu.

§ 7
Ustala się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej w granicach określonych na rysunku
planu. Na obszarze strefy, przed przystąpieniem do prac ziemnych budowlanych należy przeprowadzić badania archeologiczne, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.§ 8
Przed rozpoczęciem wprowadzania określonego w niniejszym planie zagospodarowania zgodnego z nowym przeznaczeniem poszczególnych obszarów na dotychczasowe grunty rolne, dopuszcza się przeprowadzanie przez nie dróg wewnętrznych do obsługi gruntów rolnych - jako sposób tymczasowego zagospodarowania.

§ 9
W planie dokonuje się zmiany przeznaczenia:
1) gruntów rolnych klasy IV o powierzchni 4,59 ha na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego,
2) gruntów leśnych, nie będących własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,23 ha na cele nieleśne zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego.

§ 10
Na obszarze planu obowiązuje stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 30%, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do gruntów będących własnością Gminy Wschowa, bądź zbywanych na jej rzecz, wymiar tej stawki wynosi 0%.


Rozdział 2
Przepisy dotyczące terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P,U)

§ 11
1. Tereny kategorii oznaczone na rysunku planu symbolem „P,U” przeznacza się dla obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji:
1) obiektów produkcji rolnej,
2) obiektów wydobywania kopalin na obszarze planu,
3) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2.

3. Na terenach, o którym mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 4, dopuszcza się poszerzanie ulic
publicznych i przeprowadzanie ulic wewnętrznych, według zasad określonych w ust.8 pkt 4 lit b i
c.

4. W granicach poszczególnych działek budowlanych nakazuje się zapewnić możliwość lokalizacji
niezbędnej ilości miejsc postojowych. Miejsca postojowe mogą być realizowane jako terenowe
lub w obiektach budowlanych; ustala się następujące wymagania odnośnie minimalnej liczby
miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
1) w obiektach przeznaczonych dla handlu po jednym miejscu postojowym na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni sprzedaży,
2) w obiektach przeznaczonych dla nie wymienionych w pkt 1 usług i biur jedno miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej,
3) w obiektach przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczych innych niż usługowe - co najmniej 1 miejsce postojowe na 2 stanowiska pracy.

5. Garaże mogą być lokalizowane w budynkach o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 100 m2
lub na kondygnacji podziemnej.

6. Powierzchnia terenów biologicznie czynnych na obszarze działki budowlanej nie może wynosić mniej niż 10%.

7. Stosunek powierzchni zabudowy pod budynkami do powierzchni działki budowlanej nie może przekraczać 0,7.

8. Dopuszcza się wydzielanie działek, w tym budowlanych:
1) w liniach rozgraniczających, o których mowa w § 4 pkt 3,
2) dla obiektów infrastruktury technicznej,
3) dla powiększenia sąsiedniej działki,
4) w innych przypadkach niż określone w pkt 1-3, jeżeli spełniane są następujące warunki i zasady:
a) nowy układ granic umożliwia obsługę każdej działki w zakresie infrastruktury technicznej i dostępu do drogi publicznej niższej klasy niż główna, w zgodzie z regulacjami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi,
b) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, o których mowa w lit. a, poprzez ulice wewnętrzne nie oznaczone na rysunku planu,
c) ulice wewnętrzne, o których mowa w lit. b, muszą umożliwić korzystanie z nich przez wszystkich właścicieli działek, które z tą ulicą sąsiadują; w przypadku nie oznaczonych na rysunku planu ulic wewnętrznych szerokość i inne parametry tych ulic muszą spełniać wymagania określone dla ulic publicznych co najmniej klasy lokalnej; powyższe ograniczenie nie dotyczy dróg wewnętrznych obsługujących wyłącznie grunty rolne i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek na terenach kategorii „P,U” nie może być mniejsza niż 3000 m2, a minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki mniejsza od 40 m.

9. Maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 30 m.

10. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń ustawianych na budynkach nie może przekraczać 20 m.

11. Wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami nie może przekraczać 50 m.


Rozdział 3
Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów w zakresie przeznaczenia oraz szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w użytkowaniu.

§ 12
Na terenie oznaczonym symbolem 1 P,U:
1) Obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić z ulicy oznaczonej symbolem „09KDZ”.
2) Dopuszcza się organizowanie zjazdów z ulicy oznaczonej symbolem „07 KDZ”. Nie dopuszcza się organizowania zjazdów z ulicy oznaczonej symbolem „06 KDZ”.
3) Dopuszcza się lokalizację budynków nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi wyłącznie wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy, poza granicami strefy, o której mowa w § 4 pkt. 9.
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 7, przebiegająca wzdłuż planowanej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, traci moc obowiązującą po oddaniu do użytkowania tej drogi, jeżeli zostanie ona w całości zrealizowana według innego wariantu lub jeżeli dalsze utrzymywanie rezerwy pod przeprowadzenie tej drogi na terenach „01 KDGP, „02 KDGP” i „03 KDGP” stanie się niepotrzebne.
5) W momencie utraty mocy obowiązującej przez nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w pkt 4, zaczyna obowiązywać nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 8.
6) Przebiegające przez teren linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia przeznacza się do skablowania.

§ 13
Na terenie oznaczonym symbolem 2 P,U:
1) Obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić z ulic oznaczonych symbolem: „010 KDZ”, „011 KDL” i „012 KDL”.
2) Dopuszcza się organizowanie zjazdów z ulicy oznaczonej symbolem „08 KDZ”.
3) Dopuszcza się lokalizację budynków nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi wyłącznie wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy, poza granicami strefy, o której mowa w § 4 pkt. 9.
4) Nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 7, przebiegająca wzdłuż planowanej drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1, traci moc obowiązującą po oddaniu do użytkowania tej drogi, jeżeli zostanie ona w całości zrealizowana według innego wariantu lub jeżeli dalsze utrzymywanie rezerwy pod przeprowadzenie tej drogi na terenach „01 KDGP, „02 KDGP” i „03 KDGP” stanie się niepotrzebne.
5) W momencie utraty mocy obowiązującej przez nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w pkt 4, zaczyna obowiązywać nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 8.
6) Dopuszcza się lokalizację bocznicy kolejowej.

§ 14
Na terenie oznaczonym symbolem 3 P,U:
1) Obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić z ulic oznaczonych symbolem: „010 KDZ”, „011 KDL” i „013 KDL”..
2) Dopuszcza się lokalizację budynków nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi wyłącznie wewnątrz nieprzekraczalnych linii zabudowy, poza granicami strefy, o której mowa w § 4 pkt. 9.
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 7, przebiegająca wzdłuż planowanej drogi publicznej klasy głównej, traci moc obowiązującą po oddaniu do użytkowania tej drogi, jeżeli zostanie ona w całości zrealizowana lub jeżeli dalsze utrzymywanie rezerwy pod przeprowadzenie tej drogi na terenie „05 KDG” stanie się niepotrzebne.
4) W momencie utraty mocy obowiązującej przez nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w pkt 4, zaczyna obowiązywać nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 8.
5) Dopuszcza się lokalizację bocznicy kolejowej.

§ 15
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4 G przeznacza się pod infrastrukturę techniczną gazownictwa.

2. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgraniczającej terenu, o którym mowa w ust. 1 z terenem oznaczonym symbolem „3P,U” odpowiednio do rozwiązań technologicznych stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

3. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 10% powierzchni nieruchomości.

§ 16
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5 K przeznacza się pod infrastrukturę techniczną
kanalizacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem nie kolidowania z określonym w nim
przeznaczeniem oraz z zastrzeżeniem ust. 3, dopuszcza się lokalizację:
1) nie wymienionych w ust. 1 sieci oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
2) zieleni i obiektów małej architektury.


3. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgraniczającej terenu, o którym mowa w ust. 1 z terenem oznaczonym symbolem „3 P,U” odpowiednio do rozwiązań technologicznych w zakresie oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 10% powierzchni nieruchomości.

§ 17
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 ZL przeznacza się dla lasu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji budynków.

Rozdział 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego.

§ 18
1. Na obszarze planu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 4, § 20 ust. 4, § 21 ust. 4, § 22 ust. 3 i § 23 ust. 3, ustala się przebieg trzech planowanych dróg nie obsługujących terenów znajdujących się w granicach planu; są to:
1) planowany wariant 1, drogi krajowej nr 12 relacji: granica państwa – Łęknica – Żary – Głogów – Wschowa – Leszno – Radom – Lublin – Dorohusk – granica państwa; droga klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczona symbolem „KDGP” o numerach 01-03,
2) planowany wariant 2, drogi krajowej nr 12 relacji: granica państwa – Łęknica – Żary – Głogów – Wschowa – Leszno – Radom – Lublin – Dorohusk – granica państwa; droga klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczona symbolem „04 KDGP”,
3) planowany wariant 1 drogi wojewódzkiej nr 305; droga klasy głównej oznaczona symbolem „05 KDG”.

2. Na obszarze planu ustala się klasę ulicy zbiorczej dla dróg publicznych oznaczonych symbolem
KDZ; są to:
1) istniejący odcinek drogi wojewódzkiej nr 305, relacji: Bolewice - Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec; tereny oznaczone symbolami „07 KDZ” i „08 KDZ”,
2) istniejący odcinek drogi powiatowej nr 1004F relacji: Przyczyna Dolna – Siedlnica – droga krajowa nr 12; tereny oznaczone symbolami „09 KDZ” i „010 KDZ”,
3) skrzyżowanie istniejących dróg nr 305 i 1004F wraz z obszarem na przebudowę tego skrzyżowania; teren oznaczony symbolem „06 KDZ”.

3. Na obszarze planu ustala się klasę ulicy lokalnej dla dróg publicznych oznaczonych symbolem
KDL; są to:
1) istniejący odcinek drogi gminnej; teren oznaczony symbolem „011 KDL”,
2) planowane odcinki dróg; tereny oznaczone symbolem „012 KDL” i „013 KDL”,,

4. Pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem „014
KDW” dla obsługi przyległych gruntów rolnych. Dopuszcza się wykorzystanie tej drogi dla obsługi
terenu oznaczonego symbolem „5 K”.

5. Na terenach kategorii oznaczonej symbolem „KDGP” zakazuje się lokalizacji reklam.

§ 19
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01 KDGP przeznacza się na planowaną drogę
publiczną - dwupoziomowe krzyżowanie się drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego z
istniejącą drogą wojewódzką nr 305 bez wymiany ruchu.


2. Maksymalna szerokość pasa drogowego wynosi 50 m.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania nowych sieci infrastruktury technicznej, które nie są związane z
funkcjonowaniem drogi, z wyjątkiem przypadków poprzecznego jej przekraczania.

4. Po oddaniu do użytku drogi, o której mowa § 18 ust. 1 pkt 1, zarówno na terenach wskazanych
dla niej w niniejszej uchwale, jak i – według innego wariantu – nie wykorzystujących tych terenów, niepotrzebne dla lokalizacji tego obiektu komunikacyjnego obszary włącza się do przylegających terenów oznaczonych symbolami „07 KDZ” i „08 KDZ”.

5. W momencie utraty mocy obowiązującej przez nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 7, zaczyna obowiązywać nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 8.

§ 20
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02 KDGP przeznacza się na planowaną drogę
publiczną klasy głównej ruchu przyspieszonego.

2. Maksymalna szerokość pasa drogowego wynosi 50 m.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania nowych sieci infrastruktury technicznej, które nie są związane z
funkcjonowaniem drogi, z wyjątkiem przypadków poprzecznego jej przekraczania.

4. Po oddaniu do użytku drogi, o której mowa § 18 ust. 1 pkt 1 zarówno na terenach wskazanych dla
niej w niniejszej uchwale, jak i – według innego wariantu – nie wykorzystujących tych terenów,
niepotrzebne dla lokalizacji tego obiektu komunikacyjnego obszary włącza się do przylegających
terenów oznaczonych symbolami „1 P,U” i „2 P,U”.

5. W momencie utraty mocy obowiązującej przez nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w
§ 4 pkt 7, zaczyna obowiązywać nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 8.

6. Zakazuje się organizowania zjazdów z drogi, o której mowa w ust. 1, na tereny oznaczone
symbolem „1 P,U” i „2 P,U”.

7. Przed rozpoczęciem wprowadzania określonego w niniejszym planie nowego przeznaczenia oraz z
zastrzeżeniem ust. 4, dopuszcza się lokalizację terenowych miejsc postojowych - jako sposób
tymczasowego zagospodarowania.

§ 21
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03 KDGP przeznacza się na planowaną drogę
publiczną klasy głównej ruchu przyspieszonego przecinającą obecną drogę powiatową nr 1004F, o
której mowa w § 18 ust. 2 pkt 2, bez wymiany ruchu.

2. Maksymalna szerokość pasa drogi wynosi 50 m.

3. Nie dopuszcza się wprowadzania nowych sieci infrastruktury technicznej, które nie są związane z
funkcjonowaniem drogi, z wyjątkiem przypadków poprzecznego jej przekraczania.

4. Po oddaniu do użytku drogi, o której mowa § 18 ust. 1 pkt 1, zarówno na terenach wskazanych dla

niej w niniejszej uchwale, jak i – według innego wariantu – nie wykorzystujących tych terenów,
niepotrzebne dla lokalizacji tego obiektu komunikacyjnego obszary włącza się do przylegających
terenów oznaczonych symbolami „09 KDZ” i „010 KDZ”.

5. W momencie utraty mocy obowiązującej przez nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w
§ 4 pkt 7, zaczyna obowiązywać nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 8.

§ 22
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 04 KDGP przeznacza się na planowaną drogę
publiczną - dwupoziomowe skrzyżowanie planowanej drogi ruchu przyspieszonego z istniejącą
linią kolejową i drogą wojewódzką nr 305.

2. Nie dopuszcza się wprowadzania nowych sieci infrastruktury technicznej, które nie są związane z
funkcjonowaniem drogi, z wyjątkiem przypadków poprzecznego jej przekraczania.

3. Po oddaniu do użytku drogi, o której mowa § 18 ust. 1, pkt 1 zarówno na terenach wskazanych dla
niej w niniejszej uchwale, jak i – według innego wariantu – nie wykorzystujących tych terenów,
niepotrzebne dla lokalizacji tego obiektu komunikacyjnego obszary włącza się do przylegającego
terenu oznaczonego symbolem „06 KDZ”.

§ 23
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 05 KDG przeznacza się na planowaną drogę
publiczną klasy głównej.

2. Nie dopuszcza się wprowadzania nowych sieci infrastruktury technicznej, które nie są związane z
funkcjonowaniem drogi, z wyjątkiem przypadków poprzecznego jej przekraczania.

3. Po oddaniu do użytku drogi, o której mowa § 18 ust. 1, pkt 3 zarówno na terenach wskazanych dla
niej w niniejszej uchwale, jak i – według innego wariantu – nie wykorzystujących tych terenów,
niepotrzebne dla lokalizacji tego obiektu komunikacyjnego obszary włącza się do przylegających
terenów oznaczonych symbolami „3 P,U” i „5 K”.

4. W momencie utraty mocy obowiązującej przez nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w
§ 4 pkt 7, zaczyna obowiązywać nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w § 4 pkt 8.

5. Zakazuje się organizowania zjazdów z drogi, o której mowa w ust. 1, na tereny oznaczone
symbolami „3 P,U” i „5 K”.

§ 24
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 06 KDZ przeznacza się na drogę publiczną –
skrzyżowanie istniejących dróg nr 305 i 1004F wraz z obszarem na przebudowę tego
skrzyżowania.

2. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodniki i ścieżki rowerowe.

3. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Przebiegające przez teren linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia przeznacza się
do skablowania.

5. Zakazuje się organizowania zjazdów z drogi, o której mowa w ust. 1, na teren oznaczony symbolem
„1 P,U”.

§ 25
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 07 KDZ przeznacza się na drogę publiczną klasy
zbiorczej.


2. Ustala się minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 25 m.

3. Za zgodą właściwego zarządcy drogi dopuszcza się organizowanie zjazdów z tej ulicy na teren
oznaczony symbolem „1 P,U”.

4. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodniki i ścieżki rowerowe.

5. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

6. Przebiegające przez teren linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia przeznacza się
do skablowania.

§ 26
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 08 KDZ przeznacza się na drogę publiczną klasy
zbiorczej.

2. Dopuszcza się przecięcie pasa drogi linią kolejową bocznicy kolejowej.

3. Za zgodą właściwego zarządcy drogi dopuszcza się organizowanie zjazdów z tej ulicy na teren
oznaczony symbolem „2 P,U”.

4. Ustala się minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 25 m.

5. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodniki i ścieżki rowerowe.

6. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 27
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 09 KDZ przeznacza się na drogę publiczną klasy
zbiorczej.

2. Za zgodą właściwego zarządcy drogi dopuszcza się organizowanie zjazdów z tej ulicy na teren
oznaczony symbolem „1 P,U”.

3. Ustala się minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 25 m.

4. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodniki i ścieżki rowerowe.

5. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 28
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 010 KDZ przeznacza się na drogę publiczną klasy
zbiorczej.

2. Za zgodą właściwego zarządcy drogi dopuszcza się organizowanie zjazdów z tej ulicy na teren
oznaczony symbolem „3 P,U” i „4 G”.

3. Ustala się minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 25 m.


4. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodniki i ścieżki rowerowe.

5. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 29
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 011 KDL przeznacza się na drogę publiczną klasy
lokalnej.

2. Dopuszcza się organizowanie zjazdów na tereny oznaczone symbolem „2 P,U”, „3 P,U” i „6 ZL”.

3. Dopuszcza się przecięcie pasa drogi linią kolejową bocznicy kolejowej.

4. Ustala się minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 26 m.

5. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodniki i ścieżki rowerowe.

6. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym na
poszerzonym odcinku drogi oczyszczalni wód opadowych i roztopowych.

§ 30
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 012 KDL przeznacza się na drogę publiczną klasy
lokalnej.

2. Dopuszcza się organizowanie zjazdów na teren oznaczony symbolem „2 P,U”.

3. Ustala się minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 15 m.

4. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodnik.

5. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 31
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 013 KDL przeznacza się na drogę publiczną klasy
lokalnej.

2. Dopuszcza się organizowanie zjazdów na teren oznaczony symbolem „3 P,U”.

3. Ustala się minimalną szerokość pasa drogi wynoszącą 15 m.

4. Teren przeznaczony pod drogę należy wyposażyć w chodnik.

5. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 32
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 014 KDW przeznacza się na drogę wewnętrzną dla
obsługi przyległych gruntów rolnych i planowanej oczyszczalni wód opadowych i roztopowych.

2. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.


Rozdział 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej

§ 33
1. Ustala się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci
wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych, gazociągów, kabli zasilających elektroenergetycznych średniego napięcia i niskiego napięcia, kabli oświetlenia ulicznego,

podziemnych kabli telekomunikacyjnych oraz innych sieci i urządzeń w drogach zbiorczych (KDZ), w drogach lokalnych (KDL), w drodze wewnętrznej „014 KDW” oraz w strefie o której mowa w § 4 pkt 9. Należy zapewnić możliwość eksploatacji i modernizacji istniejących i budowy nowych podziemnych sieci infrastruktury technicznej, oraz w nieoznaczonych na rysunku planu drogach wewnętrznych i na terenie oznaczonym symbolem „5 K”, a w odniesieniu do sieci urządzeń gazownictwa także na terenie oznaczonym symbolem „4 G”.

2. W przypadku, kiedy ze względów technicznych albo ze względu na ważny interes osoby trzeciej
sieć (urządzenie) nie może być usytuowana w sposób określony w ust.1, dopuszcza się przeprowadzenie/usytuowanie nowych elementów sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni terenu; urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące elementom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i jako nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych - jako wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty.

3. Przy projektowaniu nowych inwestycji nakazuje się - w miarę możliwości - unikać kolizji z
istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami nakazuje się je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych oraz tytułów prawnych zainteresowanych podmiotów; sposób zagospodarowania ma umożliwiać odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Zasady dotyczące ustalenia nowego przebiegu sieci podlegającej przełożeniu określa ust. 1 i 2.

4. W sąsiedztwie istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV oraz istniejących
napowietrznych linii średniego napięcia 20 kV przebiegających przez obszar planu - do czasu ich skablowania - występują ograniczenia we wprowadzaniu zabudowy i zagospodarowania, wynikające z obowiązujących przepisów i norm,

5. W sąsiedztwie północno-wschodniej granicy obszaru planu, ze względu na pobliski przebieg
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80, wybudowanego w 1980 r., występują ograniczenia we wprowadzaniu zabudowy i zagospodarowania wynikające z obowiązujących przepisów.

6. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w sąsiedztwie urządzeń podziemnych w miejscach i w
sposób prowadzący do uszkodzenia tych urządzeń lub ograniczenia do nich dostępu.

§ 34
1. Zaopatrzenie w wodę ma być realizowane poprzez podłączenie do komunalnej sieci wodociągowej
lub z własnych ujęć; sieć wodociągowa musi być wyposażona w hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru,

2. Sieci wodociągowe należy w miarę możliwości spinać pierścieniowo.

§ 35
1. Ścieki bytowe lub komunalne muszą być kierowane do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej
je do spełniającej odpowiednie wymogi oczyszczalni ścieków. Sieci planowane należy podłączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Jeżeli na obszarze planu będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe lub komunalne, nakazuje się je
odprowadzać do sieci, o których mowa w ust. 1, po odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach
uzgodnionych z operatorami sieci.

3. Na obszarze objętym planem nie dopuszcza się:

1) gromadzenia ścieków sanitarnych w zbiornikach bezodpływowych,
2) budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków.

§ 36
1. Wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni muszą być wyposażone w
systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych; w przypadku zastosowania nawierzchni częściowo utwardzonych ("ażurowych") nakazuje się odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

2. Wody opadowe i roztopowe, o których mowa w ust. 1, przed zrzutem do cieków powierzchniowych
i gruntu, muszą być odpowiednio oczyszczone; może to być realizowane na obszarze planu lub poza jego granicami.

3. Dla lokalizacji oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wskazuje się w planie tereny
oznaczone symbolami „5 K”, „011 KDL”; dopuszcza się też lokalizację tych obiektów na innych terenach za zgodą właścicieli.

§ 37
1. Zaopatrzenie w gaz - jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania gazu – może
być realizowane odpowiednio do potrzeb.

2. Źródłem dystrybucji gazu może być m.in. planowana stacja redukcyjno-pomiarowa gazu Io.

§ 38
Gromadzenie, magazynowanie i odprowadzanie odpadów stałych nakazuje się prowadzić zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - powszechnymi i miejscowymi; w szczególności wszystkie działki budowlane, na obszarze których mogą być wytwarzane odpady, muszą być wyposażone w urządzenia służące do gromadzenia odpadów; urządzenia te nakazuje się utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym; w przypadku magazynowania odpadów na obszarze działki budowlanej, jego miejsce musi być zabezpieczone przed infiltracją odcieków do gruntu; nakazuje się zapewnić urządzenia umożliwiające selektywne gromadzenie odpadów.

§ 39
Zaopatrzenie w energię elektryczną może być realizowane odpowiednio do potrzeb, należy przewidzieć z istniejących napowietrznych linii średniego napięcia i niskiego napięcia oraz istniejących i planowanych kabli zasilających średniego napięcia i niskiego napięcia.

Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 40
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr43,413,06-uchwaleniempzpdlastrefyaktywnoscigospodarczej-zalaczniknr2
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 158
UchwalaNr43,413,06-uchwaleniempzpdlastrefyaktywnoscigospodarczej-zalaczniknr3
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 160

Data publikacji: 2006-09-17 08:58:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa