Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIV/425/06 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości.

UCHWAŁA NR XLIV/425/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 06 października 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.236 Kodeksu Cywilnego, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wschowa - położonych we Wschowie:
1. działki przy ul.Czarnej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1367, o powierzchni 393 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 5241, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie;
2. działki przy ul.Daszyńskiego 33, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1109, o powierzchni 513 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 5367, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie;
3. działek przy ul.Nowej 1, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1608 i 1609, o łącznej powierzchni 254 m2, zapisanych w księdze wieczystej KW 5221, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie.

§ 2
Przedłużenie okresu użytkowania wieczystego gruntów opisanych w § 1 następuje do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat, licząc od daty zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-10-11 08:22:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa