Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIV/427/06 w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbior...

UCHWAŁA NR XLIV/427/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 6 października 2006r.


w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r.
Nr 236 poz. 2008, z 2005 r. Nr 180 poz.1495, z 2006 r. Nr 144 poz.1042 ) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204, z 2003 r. Nr 137 poz. 1302, z 2004r. Nr 96 poz. 959 i Nr 210 poz. 2135) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§1
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują w formie umowy oraz nie przedstawią dowodów opłat korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następujących wysokościach:
1. Odbiór odpadów komunalnych:
1) od gospodarstw domowych - 8 zł/m-c od jednej osoby zamieszkującej w nieruchomości;
2) od pozostałych wytwórców odpadów - 100 zł/m3;
3) udziela się 50% bonifikaty od stawek określonych w pkt. 1 i 2 w przypadku prowadzonej segregacji odpadów;
2. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego – 15 zł/m3.
3. Powyższe stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-10-11 08:28:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa