Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIV/428/06 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie st..

UCHWAŁA NR XLIV/428/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 6 października 2006 roku

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Wschowa i jej jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „wierzycielami”, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „należnościami”, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2
1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego lub oddalono wniosek o zgłoszenie upadłości,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności,
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie zaległości w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek
dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 , 4 ,5 również z inicjatywy wierzyciela.
3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże
przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia, o których mowa w ust.1, a w przypadku określonym
w ust1 pkt 3 wymagana jest konsultacja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności to ustala się termin zapłaty pozostałej części
należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich
dłużników.
§ 3
1. Do umarzania należności uprawnieni są:
1) Kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota należności nie przekracza 3 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku przez dłużnika lub podjęcia decyzji o umorzeniu z urzędu.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa:
– należności przysługujących jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota należności przekracza 3 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku przez dłużnika lub podjęcia decyzji o umorzeniu z urzędu,
- należności przysługujących Gminie Wschowa - bez względu na wysokość kwoty należności

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi , a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główna wraz z odsetkami umownymi – ustalonymi na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki organizacyjnej lub Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji lub zawarcia porozumienia.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 5
Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg w ich spłacie następuje:
1) W odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym - w drodze decyzji administracyjnej,
2) W odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze porozumienia,
3) W sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt.2 umorzenie wierzytelności następuje w całości w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkładają Radzie Miejskiej we Wschowie w terminie do dnia 30 stycznia roku następującego po roku budżetowym pisemną informację o dokonanych umorzeniach należności oraz o udzielonych odroczeniach i rozłożeniach na raty.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać: ilość dłużników, określenie, czy dłużnik jest osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, kwotę umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, w tym liczbę rat.

§ 7
Traci moc Uchwała nr VI/53/3 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionych do tego organów.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2006-10-11 08:29:50 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa