Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLIV/431/06 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wy...

UCHWAŁA NR XLIV/431/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 6 października 2006 roku.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ Z emisji obligacji w 2006 roku zostaną sfinansowane wydatki związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
1. Budowa chodnika oraz 2 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 305 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Hetmanice i budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 305 we Wschowie ( ulica Wolsztyńska) oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 305 w miejscowości Lgiń.
2. Budowa drogi w Lginiu na działce Nr 122 – II etap.
3. Budowa ulicy Osiedle we Wschowie.
4. Budowa ronda przy Szkole Muzycznej we Wschowie.
5. Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej we Wschowie – II etap.
6. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie.
7. Modernizacja Przedszkola Nr 5 we Wschowie.
8. Wymiana podłóg w budynku Gimnazjum Nr 1 - II etap.
9. Budowa oświetlenia drogowego w Buczynie.
10. Modernizacja Domu Kultury we Wschowie – II etap.
11. Wykonanie elewacji XVII – wiecznych kamienic mieszczańskich.
12. Modernizacja plaży w Lginiu.
13. Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Osowej Sieni oraz rozbudowa kolektora Osowa Sień – Wschowa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2006-10-11 08:32:18 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa