Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLV/432/06 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania


UCHWAŁA NR XLV/432/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 –
odcinek południowy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 – odcinek południowy.


§ 2
1. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego, o którym mowa w § 1,
przedstawia mapa zasadnicza stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
2. Przedmiot ustaleń planu miejscowego obejmuje zakres określony w art. 15 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
UZASADNIENIE
Do projektu Uchwały Nr XLV/ / 06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 – odcinek południowy.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku południowym podejmuje się na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Na przedmiotowym obszarze brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zasięg planu miejscowego obejmuje odcinek obwodnicy miasta Wschowy w wariancie Nr I i Nr II (obecnie brak jest decyzji odnośnie wyboru wariantu). Ww. warianty zawarte zostały w „Koncepcji programowej obwodnicy miasta Wschowy” sporządzonej przez „Promost” Sp. z o.o. w Zielonej Górze na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.
Przed podjęciem uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz analizę stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU, ZGODNIE Z ART. 14 UST. 5 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. NR 80, POZ. 717, ZE ZM.).

Przedmiot planu, tj. obwodnica miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305, planowana jest częściowo na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy (opracowanie w trakcie sporządzania), a częściowo na terenach, na których brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Część obwodnicy objęta opracowaniem ww. planu miejscowego obejmuje zachodni przebieg obwodnicy, natomiast część nie objęta opracowaniem ww. planu obejmuje jej przebieg południowy.
Obwodnica miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (wojewódzkim). Inwestycję celu publicznego lokalizuje się, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzji tej jednak nie można wydać, ponieważ sprzeciwiają się temu przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz 1266, ze zm.). Ponieważ planowany przebieg obwodnicy w części południowej miasta przebiega przez grunty rolne klas chronionych (kl. II, III i IV), realizacja obwodnicy wymaga wyłączenia tych gruntów z użytkowania rolnego. Wyłączenie gruntów rolnych następuje na podstawie zgody właściwego organu na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Przeznaczenie to może być dokonane wyłącznie w ramach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego sporządzenie planu miejscowego jest konieczne.

ANALIZA STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WSCHOWA.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zostało zatwierdzone uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 r. Studium weszło w życie z dniem podjęcia ww. uchwały tj. 28 czerwca 2006 r. Planowa obwodnica miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 jest zapisana w ustaleniach ww. Studium.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy może być uchwalony przez radę gminy wyłącznie po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Stwierdza się zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium.

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały.Data publikacji: 2006-11-08 08:33:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa