Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XLV/434/06 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

UCHWAŁA NR XLV/434/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w zw. z art. 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003r. nr 166 poz.1612, zm. Dz.U. z 2005r. nr 17 poz.141) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami w sprawie zmiany charakteru miejscowości Wincentowo-wieś, na miejscowość Wincentowo-przysiółek.
§ 2
1.Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii zainteresowanych mieszkańców poprzez
udzielenie na liście poparcia lub wyrażenie sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia sprawy:
Czy jest Pan/Pani za zmianą charakteru miejscowości Wincentowo - wieś na miejscowość
Wincentowo - przysiółek?
2.Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt.1 nastąpi w formie umożliwiającej
wypowiedzenie się:”za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”.
§ 3
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości, której zmiana dotyczy, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, wpisani do stałego rejestru wyborców pod adresem znajdującym się na obszarze, na którym prowadzone są konsultacje.
§ 4
Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez Wydział Spraw Społecznych-
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie - ewidencja ludności - listy osób uprawnionych do udziału w konsultacjach zgodnie z warunkami określonymi w § 3.
§ 5
Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez zaznaczenie na karcie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, odpowiedniego kwadratu przy słowach „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” w obecności członków komisji.
Osoby te mogą zgłaszać uwagi co do sprawy poddanej konsultacji w miejscu do tego przeznaczonym na karcie konsultacyjnej.
§ 6
Konsultację przeprowadza i opracowuje zbiorcze wyniki komisja w składzie 3 osób.
Imienny skład komisji ustali Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
§ 7
Osoby pominięte na liście, o której mowa w § 4, mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują zameldowanie na obszarze, na którym jest przeprowadzana konsultacja.
§ 8
Komisja przekaże dokumentację i zbiorcze wyniki Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 9
Obsługę organizacyjną przeprowadzenia konsultacji zapewni Burmistrz Miasta i Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


konsultacje_z_mieszkancami_Wincentowa_zalacznik
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 159

Data publikacji: 2006-11-08 08:36:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa