Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR II/9/06 w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku

UCHWAŁA NR II/9/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Na podstawie art.70 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) i §11 ust.4 Statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą „Związek Międzygminny Wodociągów i kanalizacji Wiejskich” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 45/XLIV/2002 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany i jego tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie (Dz.Urz. Woj.Lubuskiego z 2002r. Nr 111, poz. 1306) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera Tadeusza Sobczuka jako przedstawiciela Gminy Wschowa do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr III/24/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie wyboru przedstawiciela organu gminy do Związku Komunalnego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KowalczykData publikacji: 2006-12-08 08:05:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa