Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/13/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR III/13/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1 
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1)  od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  ­–  0,65 zł od 1 m2   powierzchni,
z wyjątkiem:
- położonych w strefie aktywności gospodarczej, określonej w uchwale Rady Miejskiej we Wschowie nr XLIII/413/06 z dnia 13.09.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 92 poz. 1702 z dnia 30.10.2006r), dla których obowiązuje stawka 0,20 zł od 1 m2,
b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  –  3,65 zł od 1 ha powierzchni,
c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,17 zł od 1 m2 powierzchni,

2)    od budynków lub ich części:
a)   mieszkalnych  –  0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków       mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zależności od położenia w strefach, o których mowa w Załączniku do niniejszej uchwały:
położonych w strefie I A : 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
położonych w strefie I B : 17,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
położonych w strefie II : 15,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych w strefie aktywności gospodarczej, określonej w uchwale Rady Miejskiej we Wschowie nr XLIII/413/06 z dnia 13.09.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 92 poz. 1702 z dnia 30.10.2006r), dla których obowiązuje stawka 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
aptek, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
lokali gastronomicznych, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
stołówek prowadzonych przez przedsiębiorców na terenie szkół i przedszkoli, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym  –  5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych  –  3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych –  6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –  3,00 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej,
-stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne – 3,00 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej,

3)   od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXV/359/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof CzopekData publikacji: 2006-12-15 14:12:13 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa