Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/16/06 w sprawie: określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

UCHWAŁA NR III/16/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osoby fizycznej, przebywającej czasowo dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, zdrowotnych lub szkoleniowych, w miejscowościach Lgiń i Wygnańczyce:
1.w miesiącu lipcu i sierpniu w kwocie 1,00 zł
2.w miesiącu czerwcu i wrześniu w kwocie 0,50 zł

§ 2
1.Opłata miejscowa jest pobierana w drodze inkasa.
2.Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się właścicieli lub dzierżawców hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, wypoczynkowych lub schronisk, campingów, pól biwakowych albo podobnych obiektów usługowych, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie.
3.Ustala się wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru opłaty miejscowej w wysokości 15 % skasowanych kwot.
4.Środki uzyskane z tytułu opłaty miejscowej pobranej w drodze inkasa przekazywane są do kasy Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dziesiątego dnia po upływie miesiąca, w którym została pobrana.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXIII/265/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof CzopekData publikacji: 2006-12-15 14:14:27 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa