Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR III/18/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR III/18/06

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 14 grudnia 2006r.
 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337)) oraz art.10, art. 12b ust. 4, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: 
§ 1
 
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Wschowa:
1)    od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a)       od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
-   wyprodukowanego do roku 1999 włącznie - 615 zł
-   wyprodukowanego po roku 1999 - 555 zł

b)       powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
-   wyprodukowanego do roku 1999 włącznie - 640 zł
-   wyprodukowanego po roku 1999 - 580 zł

c)       powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
-    wyprodukowanego do roku 1999 włącznie - 930 zł
-    wyprodukowanego po roku 1999 - 870 zł 

2)    od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg Załącznika Nr 1


3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a)   wyprodukowane do roku 1999 włącznie - 1030 zł
b)   wyprodukowane po roku 1999 - 930 zł

4)    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – wg Załącznika Nr 2


5)   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a)  wyprodukowanych do roku 1999 włącznie - 790 zł
b)  wyprodukowanych po roku 1999 - 700 zł

6)    od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – wg Załącznika Nr 3


7)   od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)   mniejszej niż 20 miejsc:
wyprodukowanych do roku 1999 włącznie - 915 zł
wyprodukowanych po roku 1999 - 825 zł

b)   równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 1999 włącznie - 1235 zł
wyprodukowanych po roku 1999 - 1155 zł

c)   równej lub wyższej niż 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 1999 włącznie - 1440 zł
wyprodukowanych po roku 1999 - 1340 zł
 
§ 2
 
Traci moc Uchwała nr XXXV/360/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Czopek


Uchwala_nr_3,18,06-uchwala_i_zalaczniki
Rozmiar: 90.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 176

Data publikacji: 2006-12-15 14:16:02 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa