Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR IV/33/06 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

UCHWAŁA NR IV/33/06
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.165, art. 166, art. 168, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2, 3, 4 pkt 1, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2 104 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 40 828 150,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 41 178 150,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólną kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 37 593 150,-zł.
w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 15 788 946 ,-zł.
b) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 615 100,-zł.
c) na dotacje podmiotowe z budżetu gminy:
-dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 728 211,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
-dla instytucji kultury kwotę 1 267 000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
d) na dotacje celowe z budżetu gminy:
- na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 305 000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 10 000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 585 000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 350 000,-zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
2. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 3 050 000,-zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 73 000,-zł.
§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 272 000,-zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 272 000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa określa załącznik Nr 14 do uchwały


§ 12

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 800 000,-zł
2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 350 000, -zł.
3) emisji papierów wartościowych na finansowanie wydatków majątkowych do kwoty 3 050 000,-zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008 na łączną kwotę 800 000,-zł.
4) zaciągania kredytu do kwoty 800 000,-zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
5) do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 4.
6) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 153
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr2-wydatki
Rozmiar: 58.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 161
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr3-przychodyirozchody
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 162
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr4-dotacjenazadaniazlecone
Rozmiar: 18.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 158
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr5-wydatkinazadaniazlecone
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 178
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr6-dotacjepodmiotowezbudzetu
Rozmiar: 17.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 158
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr7-dotacjenawolontariat
Rozmiar: 18.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 153
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr8-dotacjedlainnychj.s.t
Rozmiar: 16.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 165
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr9-limityWPI
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 159
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr10-wydatkiunijne
Rozmiar: 37.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 164
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr11-plandochodowwlasnych
Rozmiar: 56.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 161
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr12-Gm.Fundusz.Ochr.SriGW
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 174
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr13-GPRPAiPN
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 159
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr14-wydatkijednodstekpomocniczychna2007rok
Rozmiar: 21.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 155
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr15-wydatkimajatkowe
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 159
UchwalaNr4,33,06-Uchwalabudzetowana2007r.-ZalacznikNr16-prognozadlugu
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 170

Data publikacji: 2007-01-02 08:22:46 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa