Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR V/38/07 w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

UCHWAŁA NR V/38/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 22 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1

Wskazuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie jako jednostkę budżetową, która otworzy rachunek dochodów własnych.
§ 2

Jednostka budżetowa wymieniona w § 1 może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane:
1.Z tytułu odsetek od wkładów i lokat bankowych.
2.Z dobrowolnych wpłat na rzecz placówki, spadków i zapisów.
3.Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie pozostające w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki.
§ 3

Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych wraz z odsetkami jednostki budżetowej wymienionej w § 1 są przeznaczone na:
1.Remonty obiektów sportowych
2.Zakup sprzętu dydaktycznego
3.Zakup wyposażenia
4.Pokrycie kosztów delegacji służbowych
5.Pokrycie kosztów szkoleń i kursów
6.Organizację imprez rekreacyjnych i sportowych.

§ 4

Obsługę ekonomiczną i administracyjną rachunku dochodów własnych zapewnia Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie w ramach posiadanych środków finansowych i etatów.

§ 5

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniony jest do otwarcia rachunku bankowego dla dochodów własnych, o których mowa w § 1.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-02-04 20:08:35 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa