Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR VII/ 58 /07 skargi z dnia 27 grudnia 2006r. na działalność Burmistrza


UCHWAŁA NR VII/ 58 /07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 marca 2007 rokuw sprawie: skargi z dnia 27 grudnia 2006r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 grudnia 2006r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Garbarska 9 we Wschowie i stanowiska Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska, skargę w zakresie:
1.niezgodnego z prawem działania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa uznaje za bezzasadną,
2.nieterminowego rozpatrywania sprawy za zasadną.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Załącznik
do Uchwały Nr VII/58/07
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 marca 2007r.

Uzasadnienie

Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Garbarskiej 9 we Wschowie pismem z dnia 27.12.2006r. złożyła skargę dotyczącą „opieszałego i niezgodnego z prawem” działania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie sposobu ustalania udziałów w w/w Wspólnocie.
Wspólnota Mieszkaniowa posiada trzy wyodrębnione lokale.
Wszystkie te lokale zostały wyodrębnione i wycenione przez biegłego rzeczoznawcę, który określił sposób ustalenia udziału części wspólnej. W przypadku pierwszego i trzeciego lokalu zastosował metodę opartą o powierzchnię mieszkalną a w przypadku drugiego a w przypadku drugiego lokalu metodę opartą o powierzchnię mieszkalną wraz z pomieszczeniem przynależnym.
Spór pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a Gminą dotyczy przyjęcia jednolitego sposobu ustalenia udziału w częściach wspólnych dla wszystkich lokali.
Wspólnota Mieszkaniowa stoi na stanowisku, aby przyjąć sposób obliczenia udziału w częściach wspólnych w oparciu o powierzchnię mieszkalną.
Gmina stoi na stanowisku, aby obliczyć udziały w części wspólnej zgodnie z inwentaryzacją i stanem faktycznym – mieszkania plus pomieszczenia przynależne.
W związku z możliwością zastosowania obydwu sposobów należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli (mała wspólnota) na wybór jednolitego sposobu dla wszystkich lokali. W związku z tym, termin załatwienia sprawy uzależniony jest od uzyskania takiej zgody przez wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej . Z uwagi na brak takiej zgody rozstrzygnięcia może dokonać jedynie Sąd.
Z powyższego wynika, że ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa nie doszło do uchybień i należy stwierdzić, że skarga Wspólnoty Mieszkaniowej w części merytorycznej tj. ustalenia udziału części wspólnej jest bezzasadna.
W zakresie terminowości rozpatrywania spraw, zwrócono uwagę Burmistrzowi, aby zobowiązał podległe służby do terminowego załatwiania spraw w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego albowiem w dwóch przypadkach naruszono termin załatwienia sprawy.

W związku z powyższym Rada Miejska we Wschowie postanowiła jak wyżej.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-04-05 08:01:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa