Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR VII/ 53 / 07 w sprawie: określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

U C H W A Ł A NR VII/ 53 / 07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie: określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.


Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, zm. Dz. U. z 2006r., Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r., Nr 17, poz. 95) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje
dyrektor szkoły.
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek nauczyciela lub innej osoby,
o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały, w formie zasiłku pieniężnego.
3. Zasiłki wypłacane są z budżetów szkół.

§ 2

1. Jednorazowy zasiłek pieniężny przyznaje dyrektor szkoły w zależności od wysokości
środków przeznaczonych w budżecie na ten cel, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz
ilości złożonych wniosków.
2. Zasiłek pieniężny mogą otrzymać nauczyciele, którzy:
1)leczą się w poradni onkologicznej,
2)leczą się w poradni specjalistycznej na przewlekłe choroby: kardiologiczne, neurologiczne, laryngologiczne, układu oddechowego, stomatologiczne, narządów ruchu, choroby wewnętrzne, ginekologiczne, reumatologiczne i inne choroby przewlekłe,
3)w wyniku zabiegów operacyjnych utracili narządy wewnętrzne lub zewnętrzne,
4)w czasie rekonwalescencji wymagają wysokokalorycznej diety,
5)leczą się długotrwale w poradni lub gabinecie stomatologicznym,
6)odbyli co najmniej 2 - tygodniowe leczenie szpitalne,
7)przebyli choroby okresowe trwające co najmniej 30 dni,
8)korzystają z leczenia specjalistycznego poza miejscem zamieszkania
(z uwagi na brak specjalistów w miejscu zamieszkania).

§ 3

1. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego może wystąpić do dyrektora szkoły:
członek rodziny lub inna osoba znająca sytuację zdrowotną i materialną nauczyciela.
2. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:
1)zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą chorobę,
2)faktury na wykup leków,
3)rachunki gabinetów lekarskich ( np. wykonanie protezy zębowej),
4)zaświadczenie o pobycie w szpitalu,
5)oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka
rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
3. Wnioski o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dyrektorzy szkół rozpatrują dwukrotnie w ciągu roku w miesiącach: czerwiec i grudzień.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony
w innym terminie.
5. Dyrektor szkoły przyznaje zasiłki po zaopiniowaniu wniosków przez komisję.
6. Komisję, o której mowa w ust. 5, powołuje dyrektor szkoły w składzie:
1)trzech przedstawicieli szkoły,
2)po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w szkole.


§ 4

Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
Data publikacji: 2007-04-05 08:13:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa