Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR IX / 73 / 07 w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeńU C H W A Ł A NR IX / 73 / 07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 18 maja 2007 rok.


w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.


Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje

§ 1

1. Rada Miejska upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do zaciągnięcia zobowiązania i wyraża zgodę na podpisanie umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie o dofinansowanie projektu pt. ”Uczymy w działaniu - Wiejska Szkoła Etnografii”, o wartości 39 429,-zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na zasadach określonych w umowie oraz na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Wschowa o statusie miejskim i podpisanie deklaracji do weksla.

2. Projekt ”Uczymy w działaniu - Wiejska Szkoła Etnografii” realizowany będzie w 2007 roku przez Szkołę Podstawową w Łysinach.
§ 2

Realizacja zobowiązania wekslowego, w przypadkach określonych w umowie następowała będzie z dochodów własnych Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Data publikacji: 2007-09-07 08:59:41 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa