Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR X/80/07 w sprawie :zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w tryb


UCHWAŁA NR X/80/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 maja 2007r.


w sprawie :zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a,art.40 ust.2 pkt.3.art.41 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,
z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,
z 2005r, Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,z 2006r. Nr 17,poz.128), art.11,art.67,art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.Nr 261,poz.2603,Nr 281,poz.2782, z 2005r.Nr 130,poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220,poz.1600, Nr 220, poz.1601) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Burmistrz może odmówić sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wpisanych do
rejestru zabytków na podstawie indywidualnej decyzji wojewódzkiego konserwatora
zabytków i w których jeszcze nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.”

2.w § 4 dodaje się ustępy: 3, 4 i 5 w brzmieniu:
„3.Nabywca lokalu mieszkalnego ponosi koszty jego wyceny zleconej przez gminę,
dokonując wpłaty na poczet wyceny wraz ze złożonym wnioskiem o wykup lokalu.”
”4.Koszty prac geodezyjnych oraz inwentaryzacji budynku ponosi gmina.”
„5.Koszt wyceny lokalu mieszkalnego nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od
zawarcia umowy sprzedaży.”

3. § 5 otrzymuje brzmienie:
1.Cena sprzedawanego lokalu mieszkalnego może zostać na wniosek nabywcy rozłożona na
raty roczne, na czas nie dłuższy niż 10 lat.
2.Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w przypadku jednorazowej zapłaty,
bonifikata wynosi:
1)90% w nieruchomościach wielomieszkaniowych liczących powyżej dwóch
samodzielnych lokali mieszkalnych oraz w budynkach wpisanych do rejestru
zabytków;
2)95% w nieruchomościach wielomieszkaniowych liczących powyżej dwóch samodzielnych
lokali mieszkalnych, gdzie dokonano już sprzedaży i pozostał ostatni lokal mieszkalny
w zasobach gminy oraz - w przypadku jeżeli następuje równoczesny wykup wszystkich
lokali mieszkalnych w danej nieruchomości (przez równoczesny wykup rozumie się
zawarcie w jednym dniu umowy notarialnej sprzedaży z wszystkimi najemcami).


3)Przy sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach jedno – i –
dwumieszkaniowych – przy wpłacie jednorazowo gotówką udziela się 50% bonifikaty.

4.W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty udziela się 30% bonifikaty, reszta
należności pozostała do zapłaty jest płatna w równych ratach rocznych-przy czym pierwsza
rata płatna jest przed dniem podpisania umowy notarialnej sprzedaży. Rozłożona na raty
niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu aktualnie
obowiązującej stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

5.Nie udziela się bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w którym gmina dokonała
remontu kapitalnego w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku przez najemcę
o wykup lokalu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-07 09:04:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa