Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR X/82/07 w sprawie : określenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Wschowa.


UCHWAŁA NR X/82/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 maja 2007 r.


w sprawie : określenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Wschowa.


Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 20001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zmianami ) Rada Miejska uchwala, co następuje :


§ 1


Uchwala się gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Wschowa w brzmieniu :

„ Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Wschowa”,

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybZałącznik
do Uchwały Nr X/82/07
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31.05.2007r.


GMINA WSCHOWA

Rodzaj opracowania :
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Miejscowość : Miasto i Gmina Wschowa
Powiat : wschowski
Województwo : lubuskieWschowa, maj 2007r.Wprowadzenie :
Ustawa o pomocy społecznej ustaliła w art. 17 ust.1 pkt 13, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Polityka społeczna jest to sfera działania państwa oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich. Pomoc społeczna powinna być takim sposobem działalności, który zakłada świadome współuczestnictwo w zmaganiach z trudnościami życiowymi,
a więc zwiększa optymalne wykorzystanie aktywności osoby, rodziny.

Rodzina to podstawowa grupa społeczna i główna instytucja wychowawcza. Odgrywa dużą rolę w socjalizacji jednostki. Prawidłowa socjalizacja ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, nieprawidłowa natomiast powoduje nasilenie zjawisk patologicznych. Współczesna cywilizacja stwarza coraz większe zagrożenia dla rodziny, zakłócając jej funkcjonowanie i naruszając podstawy jej istnienia. Lepsza lub gorsza egzystencja rodzinna wiąże się bezpośrednio z jakością ich życia oraz warunkuje w znacznej mierze stopień sprawności funkcjonowania społeczeństwa. Należy zatem wspierać rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Wsparcie rodziny powinno być w głównej mierze skupione na dziecku, gdyż to ono stanowi podstawę przyszłego społeczeństwa. Proces kształtowania osobowości nie należy do łatwych zadań. Dziecko jest dobrym obserwatorem i naśladowcą. Problemy istniejące w rodzinie nie pozostają bez wpływu na rozwój dziecka, jego świadomość i przyszłe życie.
Czynników, które zaburzają prawidłową egzystencję dziecka jest wiele, między innymi zaliczyć do nich można: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc, bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm czy narkomanie. Z uwagi na fakt, że obecnie rośnie liczba rodzin w których występują wyżej wymienione problemy należy prowadzić działania zmierzające do przezwyciężania przez rodzinę ich trudnej sytuacji życiowej, również przez tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

I. Główne cele gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną: - poprawa jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rodzin, przeciwdziałanie stanom grożącym degradacją społeczną, ochrona dzieci i młodzieży przed porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniami, deprawacją oraz przestępczością. Integracja podmiotów stanowiących bezpośrednie otoczenie wychowawcze dziecka oraz prewencja, redukcja, likwidacja czynników dezintegrujących środowisko wychowawcze dzieci, młodzieży.
Cele operacyjne gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną: - wzmacnianie potencjału rozwojowego rodzin, wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych,

II. Zadania systemu.
1. Diagnozowanie środowiska lokalnego.
2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych.
3. Udzielanie pomocy w formie poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów rodziny.
4. Zapewnienie rodzinom profesjonalnej pomocy w przezwyciężaniu trudnej sytuacji z wykorzystaniem odpowiednich przepisów prawa.
5. Zabezpieczenie rodzin o niskich dochodach, wymagających okresowego wsparcia w pomoc finansową lub rzeczową.
6. Zapewnienie stosownej pomocy dzieciom i rodzinom z problemem niepełnosprawności.
7. Zapobieganie procesowi marginalizacji dzieci i rodzin.
8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży posiłków w szkole.
9. Pomoc w wyposażaniu dzieci i młodzież w podręczniki i przybory szkolne.
10. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.
11. Promowanie programów zapobiegania agresji, przemocy w szkołach i patologiom społecznym.
12. Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku wakacyjnego w formie obozów, kolonii, półkolonii.
13. Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych.

III. Działania:
– Powołanie zespołu interdyscyplinarnego do omówienia sytuacji problemowej dziecka i rodziny. W zależności od okoliczności w skład zespołu wchodzą: pracownik socjalny, pedagog szkolny, terapeuta, pielęgniarka środowiskowa, kurator, dzielnicowy, członek Zespołu ds. Nieletnich Prewencji Kryminalnej i Patologii, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
– Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dzieci i rodzin.
– Prowadzenie działań socjoterapeutycznych.
– Współdziałanie z różnymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.
– Wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem poprzez dostarczenie usług i świadczeń pomocy społecznej.
– Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań domowych w świetlicach szkolnych.
– Oferowanie pomocy dla dzieci i młodzieży w formie wypoczynku wakacyjnego, posiłków w szkole oraz w zaopatrzeniu w podręczniki i przybory szkolne.
– Inicjowanie nowych form pomocy dla dzieci i rodzin mających trudną sytuację życiową i zagrożonych patologiom społeczną.
– Realizowanie programu edukacyjno-prewencyjnego LUPO.
– Promowanie programów zdrowotnych, które maja za zadanie wsparcie dziecka i rodziny w działaniach mających na celu ochronę zdrowia.IV. Realizatorzy programu.
Realizację zadań systemu prowadzi Urząd Miasta i Gminy przy współpracy z :
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Komenda Powiatowa Policji – Zespół ds. Nieletnich Prewencji Kryminalnej i Patologii, dzielnicowi.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Pedagodzy, psychologowie, terapeuci.
5. Pielęgniarki środowiskowe.
6. Sąd Rodzinny – kuratorzy.
7. Szkoły.
Data publikacji: 2007-09-07 09:10:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa