Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR X / 85 / 07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków EuU C H W A Ł A NR X / 85 / 07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 maja 2007 rok.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i
zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla
in blanco.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 , art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr IX/72/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

„ 3. Wydatki Projektu w poszczególnych latach będą się przedstawiały następująco:
a) w 2007 roku – 68 032,-zł.
b) w 2008 roku - 19 071,-zł.”

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UZASADNIENIE:

W związku z podpisaniem w dniu 21 maja 2007 roku, przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie, Umowy Nr II/21/07/76, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, na realizację projektu pod nazwą „W poszukiwaniu własnego Ja”, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa, ostatecznie uzgodniono i wprowadzono zmiany w PLANIE FINANSOWYM. Przesunięto kwotę 110 zł z budżetu roku 2008 do roku 2007.


Opracował:
Naczelnik Wydziału SPO
Data publikacji: 2007-09-07 09:14:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa