Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A Nr XI/93/07 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

U C H W A Ł A Nr XI/93/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i g) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu powiększenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o., obejmującego:

1. Nieruchomość stanowiącą mienie gminne, zabudowaną, położoną przy ul. Konradowskiej we Wschowie, usytuowaną na działce nr 1751 o powierzchni 1309 m2, nie mającą urządzonej księgi wieczystej, składającą się z magazynu o powierzchni 116,50 m2, laboratorium o powierzchni 91,50 m2, wraz ze strychem o powierzchni 41,00 m2 - o łącznej wartości 97.000,00 złotych oraz segmentu garażowego (tj. 7 garaży) o łącznej powierzchni 206,30 m2 o łącznej wartości 40.100,00 złotych - której łączna wartość wynosi 137.100,00 złotych (słownie sto trzydzieści siedem tysięcy sto złotych);
2. Ciągnik ZETOR 52-11, nr rej. FNW C 501, rok produkcji 1989, o wartości 5.000,00 złotych;
3. Samochód do selektywnej zbiórki odpadów Scania nr rej. FWS U 583, rok produkcji 1999, nr fabryczny YS2P6X20001242867, o wartości 183.000,00 złotych;
4. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na szkło białe i kolorowe w ogólnej liczbie 20 sztuk, rok produkcji 2004, w tym pojemniki malowane 11001 do segregowania TH 0655562014 - kolor biały w liczbie sztuk 10 oraz TH 0655562014 - kolor zielony w liczbie sztuk 10, o łącznej wartości 9.604,00 złotych.
5. Wartość rynkowa wkładu niepieniężnego, który zostanie wniesiony do Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego wynosi 334.704,00 złotych (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset cztery złote).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb

Data publikacji: 2007-09-07 09:19:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa