Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XI/94/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.


UCHWAŁA NR XI/94/07
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 166 ust. 4, art. 173 ust. 4, art.184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/33/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „ Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i dla samorządowej instytucji kultury” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 „Dotacje celowe z budżetu na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 „ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 9 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2007 – 2009” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 11 „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 13 „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 14 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 15 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2007 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.§ 2

Planowane po zmianach:
1. Dochody stanowią kwotę 41 303 386,00 zł.
2. Wydatki stanowią kwotę 42 377 418,00 zł.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


11-94
Rozmiar: 219.27 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 148

Data publikacji: 2007-09-07 09:20:29 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa