Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XI /98/07 w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy
U C H W A Ł A NR XI /98/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie: zawarcia umowy na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy
rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i zabezpieczenia
roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 , art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( teks jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje

§ 1

1. Rada Miejska upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do zaciągnięcia zobowiązania i wyraża zgodę na podpisanie umowy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Zielonej Górze o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich o dofinansowanie projektu pt. ”By zrozumieć należy poznać”, o wartości 95 298,-zł na zasadach określonych w umowie oraz na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Wschowa o statusie miejskim i podpisanie deklaracji do weksla.

2.Projekt „ By zrozumieć należy poznać” realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie.

3. Wydatki Projektu w poszczególnych latach będą się przedstawiały następująco:
a) w 2007 roku – 85 768,-zł.
b) w 2008 roku - 9 530,-zł.

§ 2

Realizacja zobowiązania wekslowego, w przypadkach określonych w umowie następowała będzie z dochodów własnych gminy, z wyłączeniem dochodów o charakterze publiczno-prawnym .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Data publikacji: 2007-09-07 09:25:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa