Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIV/110/07 w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa

UCHWAŁA NR XIV/110/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 27 września 2007r.w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez
przedsiębiorców rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą publiczną przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc pracy, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002r, zm. Dz. Urz. WE L 368 z 23.12.2006r).
2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest również pomocą publiczną przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc pracy powstających w związku z dużym projektem inwestycyjnym, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Wielosektorowych zasadach ramowych w sprawie udzielania pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych (Dz. Urz. WE C 70 z 19.03.2002r, zm. Dz. Urz. WE C 263 z 01.11.2003r). Maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego będzie ustalana zgodnie ze wzorem określonym w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

§ 2

1. Pomoc zawarta w niniejszej uchwale przeznaczona będzie na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach rozpoczynających nowe inwestycje na terenie Gminy Wschowa, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy powstających w związku z dużym projektem inwestycyjnym.
2. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.
3. Przez nowe miejsca pracy należy rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w określonym przedziale czasu, nowe miejsca pracy muszą być związane z nową inwestycją.
4. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte.


§ 3

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle – lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników którzy w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji, rozpoczętej po dniu wejścia w życie uchwały, utworzą nowe miejsca pracy dla:
a. od 4 do 25 osób – okres zwolnienia wynosi 4 lata
b. od 26 do 50 osób – okres zwolnienia wynosi 6 lat
c. od 51 do 100 osób – okres zwolnienia wynosi 8 lat
d. powyżej 100 osób - okres zwolnienia wynosi 10 lat

2. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy §2 ust.1 uchwały nie podlegają budynki lub ich części i budowle o powierzchni użytkowej powyżej 200m2:
a. związane z działalnością handlu detalicznego,
b. zajęte na prowadzenie stacji paliw.
a wniosek o udzielenie pomocy (oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik do uchwały) złożą przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.

§ 4

1. Zwolnienie, o którym mowa w §3 ust. 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, a w przypadku nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
2. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi co najmniej 25%.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost netto liczby zatrudnionych w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy.
4. Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały lub straciły pracę lub też tracą obecną pracę.

§ 5

1. Wysokość zwolnienia nie może przewyższać 50% kosztów zatrudnienia nowych pracowników w okresie dwóch lat, na które składają się koszty płacy brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.
2. Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem:
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – intensywność pomocy regionalnej przeznaczonej dla dużych przedsiębiorstw w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro – nieprzekraczających równowartości 100 mln euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.
3. Pomoc w ramach tego programu może być udzielona pod warunkiem, że wartość pomocy na zatrudnienie dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z inną pomocą na zatrudnienie otrzymaną w okresie 3 lat, nie przekroczy kwoty 15 mln euro brutto oraz, że pomoc ta nie stanowi pomocy, o której mowa w art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).


§ 6

1. Nowoutworzone miejsca pracy będą zachowane przez okres co najmniej równy okresowi objętemu zwolnieniem. W tym czasie stan zatrudnienia musi spełniać warunki zawarte w §4 ust. 3 – zostaną zachowane zarówno dotychczasowe miejsca pracy jak i nowo utworzone.

§ 7

1. Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy Wschowa i zobowiązany jest do przedłożenia, po wejściu w życie niniejszej uchwały:
1) Przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji:
a) oświadczenia stanowiące Załącznik do uchwały,
b) udokumentowanej informacji o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia,
c) wykazu planowanych dwuletnich kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników,
d) w przypadku dużych projektów inwestycyjnych – wykazu wydatków nowej inwestycji przekraczających równowartość 50 mln euro,
2) w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków do ubiegania się o udzielenie pomocy:
a) informacji o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w roku poprzedzającym zatrudnienie pracowników wraz z wykazem poniesionych kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników. W tym celu należy przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające zapłatę wymienionych świadczeń,
b) zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu §4 ust. 3,
c) oświadczenia o każdym rodzaju pomocy dotyczącej tego samego projektu inwestycyjnego lub tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
3) do dnia 15 stycznia każdego roku, poczynając od roku następnego po roku korzystania ulgi przez okres kolejnych lat obowiązywania ulgi, udokumentowanej informacji o:
a) stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów płacy brutto powiększonych o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowozatrudnionych pracowników. W tym celu należy przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające zapłatę wymienionych świadczeń,
b) zatrudnieniu spełniającym wymogi punktu §4 ust.3,
c) oświadczenia o każdym rodzaju pomocy dotyczącej tego samego projektu inwestycyjnego lub tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
a organ podatkowy, po zbadaniu przedstawionych dokumentów, ma obowiązek wydać
poświadczenie korzystania z ulgi.
W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu 1) 2) i 3) muszą być spełnione łącznie.

§ 8

1. Podatnik, który przedłożył organowi udzielającemu zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków określonych niniejszym programem, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał. Ten sam skutek następuje, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnienia nie przedłoży w terminie do 15 stycznia udokumentowanych informacji wymienionych w §7 pkt 3.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.
3. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiębiorcy zobowiązanemu do jej zwrotu pomoc nie może być udzielona ponownie.


§ 9

1. Na koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą składają się dwuletnie:
a. Koszty płacy brutto nowozatrudnionych pracowników,
b. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne nowych pracowników.

§ 10

Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały nie dotyczy: sektorów hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej, sektora stoczniowego, sektora górnictwa węgla, sektora transportu, sektora rybołówstwa, sektora rolnictwa w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.), działalności związanej z eksportem, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej, podmiotów realizujących plan restrukturyzacyjny, podmiotów otrzymujących pomoc regionalną, indywidualną przeznaczoną na wsparcie dużych projektów inwestycyjnych – w zakresie realizacji tych projektów.

§ 11

Pomoc udzielona na podstawie uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, udzieloną w odniesieniu do kosztów zatrudnienia kwalifikujących się do objęcia pomocą lub kosztów inwestycji, w związku z którą tworzone są miejsca pracy i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy 50% kosztów kwalifikowanych określonych w §9 uchwały. Z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu dla mikro- i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto oraz do 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
Przedsiębiorcę uznaje się za małego lub średniego, jeżeli spełnia warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001r), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004r) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006r zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. WE L 368 z 23.12.2006r)

§ 12

Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2008 roku

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-10-04 09:22:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa