Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/120/07 w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007 – 2015

UCHWAŁA NR XV/120/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 października 2007r.


w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007 – 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się i uznaje jako główną podstawę i wytyczną działań organów Gminy w latach 2007 - 2015 Strategię Rozwoju Gminy Wschowa, zwaną w dalszej części Strategią, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Rada Miejska, w każdej sferze aktywności organów gminy, za najważniejsze dla jej rozwoju uznaje działania zmierzające do budowy i umacniania europejskiego charakteru Gminy Wschowa, oparte na wykorzystaniu jej bogatego zasobu historycznego, potencjału duchowego i intelektualnego, nakierowane na tworzenie otoczenia przyjaznego człowiekowi i na własny rozwój instytucjonalny oraz gospodarczy.

§ 3
Realizacja działań określonych w § 2 nastąpi poprzez osiąganie celów strategicznych zawartych w Strategii.

§ 4
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:
1. Ciągłej, aktywnej popularyzacji strategicznych celów rozwoju gminy wśród członków wspólnoty wschowskiej.
2. Prowadzenia monitoringu procesu wdrażania Strategii i zagrożeń dla jego realizacji oraz podejmowania przeciwdziałań tym zagrożeniom.
3. Przedkładania Radzie Miejskiej, w terminie do 30 czerwca każdego roku, oceny postępów w realizacji celów strategicznych, sporządzonej w oparciu o miary postępu zawarte w Strategii.
4. Przedkładania Radzie Miejskiej projektów uchwał niezbędnych dla weryfikacji i aktualizacji strategicznych celów rozwoju, opracowanych na podstawie merytorycznych opinii i ekspertyz.

§ 5
Traci moc Uchwała nr XXI/234/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004 roku w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2004 – 2013.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr15,120,07-zalacznik
Rozmiar: 182.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 299

Data publikacji: 2007-11-06 08:39:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa