Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XV/122/07 w sprawie: zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwaU C H W A Ł A NR XV/122/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 października 2007r.

w sprawie: zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.W budżecie gminy Wschowa corocznie wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw.
2.Środki, o których mowa w pkt 1 , w 90 % przeznaczone są bezpośrednio do dyspozycji poszczególnych sołectw.
3.Środki, o których mowa w pkt 1, w 10 % przeznaczone są jako rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w sołectwach. O sposobie wydatkowania tych środków decyduje Burmistrz Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii sołtysów.

§ 2

Wysokość środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw, o których mowa w § 1, pkt 2, w danym roku budżetowym oblicza się według wzoru:

A = 6 000 zł + ( 6,20 zł x B )
Gdzie:

A – Środki do dyspozycji sołectwa, z zaokrągleniem do pełnego złotego.
6 000 zł - stała kwota – waloryzowana corocznie o prognozowany wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w ustawie budżetowej Państwa z
przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w § 5 pkt 1 a – d,
6,20 zł - stały wskaźnik waloryzowany corocznie o prognozowany wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w ustawie budżetowej Państwa.
B - liczba mieszkańców w sołectwie zameldowanych na pobyt stały na
koniec poprzedniego roku.§ 3

Ustala się terminarz prac nad projektem budżetu przeznaczonego do dyspozycji sołectw:
1)Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 20 września, przesyła do sołectw informacje o wysokości środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji sołectw w następnym roku budżetowym,
2)Rady Sołeckie w terminie do 15 października sporządzają projekt rocznego planu wydatkowania środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa, oraz przesyłają ten projekt do Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych,
3)Zebranie Wiejskie w terminie do 31 października uchwala roczny plan wydatków,
4)do 31 marca każdego roku Sołtys przed Zebraniem Wiejskim składa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za poprzedni rok.

§ 4

Budżet sołectwa może być zwiększony o środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym, środki na remonty oraz o dochody uzyskane przez sołectwo w roku budżetowym.

§ 5

1. Plan wydatków powinien przewidywać środki na realizację następujących zadań:

a) utrzymanie świetlic wiejskich;
b)utrzymanie czystości i porządku w sołectwach;
c)poprawę estetyki i bezpieczeństwa publicznego sołectwa;
d) utrzymanie obiektów i urządzeń przekazanych sołectwu;
e) zagospodarowanie miejscowych potrzeb kulturalno – oświatowych i sportowych.
2.Rada Sołecka może w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi, dokonywać zmian w planie wydatków do wysokości 20 % całego planu. Zmiany te wymagają zatwierdzenia przez najbliższe Zebranie Wiejskie.

§ 6


Traci moc uchwała Nr XIII / 169 / 03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-11-06 08:46:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa