Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XVI/128/ 07 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.

U C H W A Ł A NR XVI/128/ 07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Wschowa.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami) oraz § 2 ust 2rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania:
1.zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie, w kwocie 725 zł (słownie: siedemset
dwadzieścia pięć złotych 00/100),
2.zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, w kwocie 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXX / 352 / 01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I-ej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz ustalenia wartości jednego punktu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2007-12-10 08:34:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa