Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XVI/132/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A NR XVI/132/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ­– 0,66 zł od 1 m2 powierzchni,
z wyjątkiem:
- położonych w strefie aktywności gospodarczej, określonej w uchwale Rady Miejskiej we Wschowie nr XLIII/413/06 z dnia 13.09.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 92 poz. 1702 z dnia 30.10.2006r), dla których obowiązuje stawka 0,20 zł od 1 m2,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,73 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zależności od położenia w strefach, o których mowa w Załączniku do niniejszej uchwały:
położonych w strefie I A : 18,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
położonych w strefie I B : 17,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
położonych w strefie II : 16,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych w strefie aktywności gospodarczej, określonej w uchwale Rady Miejskiej we Wschowie nr XLIII/413/06 z dnia 13.09.2006r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 92 poz. 1702 z dnia 30.10.2006r), dla których obowiązuje stawka 5,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
aptek, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 18,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
lokali gastronomicznych, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 9,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
stołówek prowadzonych przez przedsiębiorców na terenie szkół i przedszkoli, dla których niezależnie od położenia obowiązuje stawka 1,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 5,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 6,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
-zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,07 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
-stanowiących własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne – 3,07 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2008 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


ZalacznikdoUchwalyNrXVI_132_07
Rozmiar: 66.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 173

Data publikacji: 2007-12-10 08:49:11 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa