Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XVI/134/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A NR XVI/134/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 listopada 2007r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:
§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Wschowa:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- wyprodukowanego do roku 2000 włącznie - 629 zł
- wyprodukowanego po roku 2000 - 567 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- wyprodukowanego do roku 2000 włącznie - 654 zł
- wyprodukowanego po roku 2000 - 593 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- wyprodukowanego do roku 2000 włącznie - 950 zł
- wyprodukowanego po roku 2000 - 889 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg Załącznika Nr 1


3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) wyprodukowane do roku 2000 włącznie - 1053 zł
b) wyprodukowane po roku 2000 - 950 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – wg Załącznika Nr 2


5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) wyprodukowanych do roku 2000 włącznie - 790 zł
b) wyprodukowanych po roku 2000 - 715 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – wg Załącznika Nr 3


7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 20 miejsc:
wyprodukowanych do roku 2000 włącznie - 935 zł
wyprodukowanych po roku 2000 - 843 zł

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 2000 włącznie - 1262 zł
wyprodukowanych po roku 2000 - 1180 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
wyprodukowanych do roku 2000 włącznie - 1472 zł
wyprodukowanych po roku 2000 - 1369 zł


§ 2

Traci moc Uchwała Nr III/18/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2008 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


zalacznik_nr_1
Rozmiar: 69.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 158
zalacznik_nr_2
Rozmiar: 69.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147
zalacznik_nr_3
Rozmiar: 68.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 147

Data publikacji: 2007-12-10 08:58:00 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa