Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XVI/135/07 w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

U C H W A Ł A NR XVI/135/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.142 póź. 1591 z późn. zm.), art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr. 162 poz. 1568 z późn. zm) i art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr. 249,
poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Wschowa i nie stanowiących jej własności, zwanych dalej dotacjami.

§ 2

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i
robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wysokość nakładów koniecznych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, oceny stanu technicznego zabytku i harmonogramu prac.

§ 3

Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 4

1.Dotacja może być udzielona w wysokości:
1)do 50 % nakładów koniecznych, o których mowa w § 2, na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
2)do 100 % nakładów koniecznych, o których mowa w § 2, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
3)do wysokości 100 % nakładów koniecznych o których mowa w § 2, poniesionych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
2.W sytuacjach szczególnych dotacja może być udzielona w dwóch częściach: pierwszej – przed podjęciem prac, w wysokości nie większej niż 50 % kwoty dotacji ustalonej w oparciu o kosztorys inwestorski, drugiej – po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.
3.W przypadku gdy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przyznane są również inne środki publiczne, kwota dotacji z budżetu Gminy Wschowa wraz z kwotami przeznaczonymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.

§ 5

1.Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski o dotację do Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, wraz z następującymi załącznikami:
1)decyzją o wpisie do rejestru zabytków, którego dotyczą prace lub roboty,
2)dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do władania zabytkiem,
3)harmonogramem oraz kosztorysem inwestorskim przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
4)decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5)informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
2.Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.


§ 6

Przy ocenie wniosków o przyznanie dotacji pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1)stan techniczny obiektu,
2)dostępność obiektu dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
3)promowanie kultury oraz historii Gminy,
4)wzbogacanie oferty turystycznej Gminy.

§ 7

1.Dotacje przyznaje Rada Miejska na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy.
2.W uchwale w sprawie udzielenia dotacji określa się otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 8

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1)opis prac lub robót i termin ich wykonania,
2)kwotę dotacji i tryb jej płatności,
3)sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,
4)pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji, oraz o stosowaniu przepisów prawa o zamówieniach publicznych,
5)zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót,
6)zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową o udzielenie dotacji.

§ 9

1.W celu rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia prac lub robót, podmiot otrzymujący dotację składa Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania prac lub robót, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie:
a)stanu realizacji zadania,
b)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c)zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
d)gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Gminy,
e)prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowienia umowy.
3.Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest przechowywać przez okres nie krótszy niż trzy lata dokumentację związaną z realizacją umowy o udzielenie dotacji.

§ 10

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust.1, podmiot który otrzymał dotację obowiązany jest ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi w umowie o udzielenie dotacji oraz traci prawo do ubiegania się o dotacje z budżetu Gminy przez kolejne trzy lata.

§ 11

Traci moc uchwała Nr XXXI / 328 / 05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


zalacznik_nr_1_wniosek
Rozmiar: 86.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 183
zalacznik_nr_2_sprawozdanie
Rozmiar: 131.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 189

Data publikacji: 2007-12-10 09:08:43 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa