Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XVI/141/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania...

U C H W A Ł A NR XVI/141/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 listopada 2007r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Emisja obligacji nastąpi w następujących terminach:
- seria K, L ,M ,N ,O, P w 2005 r., ale nie później niż 31 grudnia 2005r.,
- seria R, S, T ,U, W ,X, Y w 2006 r. , ale nie później niż 31 grudnia 2006r.,
- seria Z, A2, B2, C2, D2 i E2 w 2007 r., ale nie później niż 31 grudnia 2007r.,
- seria F2 w 2008 r., ale nie później niż 31 grudnia 2008r.”

2.§ 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wykup obligacji nastąpi po upływie:
1)4 lat od daty emisji dla obligacji serii K, L, R, S, Z, A2 i F2
2)5 lat od daty emisji dla obligacji serii M, N, O, P, T, U, W, X, Y, B2, C2, D2, E2 ”


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2007-12-10 09:38:18 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: a[email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa