Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XVIII/157/07 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/157/07
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2 104 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w kwocie 44 350 741,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 41 305 741,-zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 045 000,- zł.
§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 45 617 337,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ogólną kwotę wydatków, o której mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 39 482 337,-zł.
w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 16 979 609, -zł.
b) na wydatki związane z obsługą długu gminy kwotę 650 170,-zł.
c) na dotacje podmiotowe z budżetu gminy:
-dla niepublicznych placówek systemu oświaty kwotę 715 032,-zł.
-dla instytucji kultury kwotę 1 456 000,-zł.
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 25 000,-zł.
d) na dotacje celowe z budżetu gminy:
- na zadania realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 340 000,-zł.
- na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych
kwotę 100 000, zł.
- przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 11 282,-zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 135 000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 266 596,-zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z nadwyżki z lat ubiegłych i z wolnych środków.
2. Z planowanych dochodów budżetu przeznacza się na rozchody budżetu kwotę 2 900 000,-zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 100 000,-zł.
2. celowe na realizację zadań własnych w kwocie 65 000,-zł.
a) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,-zł.
b) z zakresu działania jednostek pomocniczych w kwocie 15 000,-zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7 720 725,-zł. zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2008-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 290 000,00-zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000,00,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa określa załącznik Nr 10 do uchwały


§ 12

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 1 000 000,-zł,
2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 1 200 000, -zł.
3) emisji papierów wartościowych na finansowanie wydatków majątkowych do kwoty 2 900 000,-zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009 na łączną kwotę
1 000 000,-zł.
4) zaciągania kredytu do kwoty 1 000 000,-zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa.
5) do wystawiania weksla i podpisania deklaracji wekslowej dotyczącego kredytu, o którym mowa w pkt 4.
6) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.
8 ) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000,- zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 176.51 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 156
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr2-wydatki
Rozmiar: 376.41 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 155
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr3-przychody_i_rozchody
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 171
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr4-dotacje
Rozmiar: 24.38 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 141
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr5-wydatki_na_zadania_zlecone
Rozmiar: 32.73 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 146
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr6-WPI_na_2008
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 169
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr7-wydatki_unijne
Rozmiar: 30.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 151
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr8-dochody_wlasne
Rozmiar: 67.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 167
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr9-GFOS_i_GW
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 150
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr10-solectwa
Rozmiar: 16.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 166
UchwalaNr18,157,07-ZalacznikNr11-wydatki_majatkowe
Rozmiar: 153.57 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 155

Data publikacji: 2008-01-03 08:59:06 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa