Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIX/162/08 w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.

UCHWAŁA NR XIX/162/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn.zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej we Wschowie o brzmieniu:


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 2

1.Regulamin Straży Miejskiej we Wschowie, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowo organizację Straży Miejskiej.
2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1)Straży , należy przez to rozumieć Straż Miejską we Wschowie
2)Komendancie, należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej
we Wschowie

§ 3
Straż Miejska we Wschowie , zwana dalej ,, strażą ,, jest umundurowaną formacją utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/146/07 z dnia 18 grudnia 2007r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o strażach gminnych (t.j. Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn.zm.).

§ 4
1.Terenem działania straży jest obszar administracyjny Gminy Wschowa.
2.Siedzibą straży jest Miasto Wschowa.
3.Straż działa w strukturze Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie
4.Straż używa pieczęci prostokątnej o treści :


STRAŻ MIEJSKA
we WSCHOWIE


ROZDZIAŁ II


Zadania i środki działania straży

§ 5

Straż jest umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno porządkowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.o strażach gminnych ( Dz.U.Nr 123, poz.779 ).
§ 6

W szczególności do Straży należy :
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym ,
2.współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń ,
4. zabezpieczenie miejsc przestępstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych
służb , a także ustalenie , w miarę możliwości świadków takiego zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
7.doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8.informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń , a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi ,
9. konwojowanie dokumentów , przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb Gminy,
10.zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w szczególności alkoholizmowi,narkomani,
braku opieki nad nieletnimi itp., w ścisłej współpracy z Policją, Strażą Leśną, Agencjami Ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz dyrektorami szkół i Domu Dziecka ,
11.udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o
podatkach i opłatach lokalowych,
12.nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę
Miejską lub stanowionych przez Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji
prawotwórczych ,


ROZDZIAŁ III

Uprawnienia i obowiązki strażników

§ 7

Strażnik Miejski wykonując swoje zadania ma prawo do :
1.udzielania pouczeń ,
2.legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości ,
3.ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego , a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
4.nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia ,
5.dokonywania czynności wyjaśniających , kierowanie wniosków o ukaranie do sądu , oskarżenia przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
6.usuwania pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach ,
zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym ,
7.wydawania poleceń ,
8.obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych ,

§ 8

1.Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwia-
jących wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie .
2.Środkami przymusu bezpośredniego , o których mowa w ust.1, są :
1)siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony,
2)kajdanki,
3)pałki obronne wielofunkcyjne ,
4)ręczne miotacze gazu ,
2.Strażnik może stosować jedynie środki o których mowa w ust.2 ,
odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom .
3.Środki o których mowa w ust.2, powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej
naruszający dobra osobiste osoby , w stosunku do której zostały podjęte .

§ 9

Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowa-
nie, legitymację służbową , znak identyfikacyjny oraz emblemat Gminy.

§ 10

Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych , jest obowiązany przedstawić się
imieniem i nazwiskiem , a ponadto na żądanie osoby , której czynności te dotyczą ,
okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie
nazwiska strażnika oraz organu który wydał legitymację.

§ 11

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 12

Do obowiązków strażnika należy :
1.przestrzeganie prawa oraz rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń
przełożonych,
2.poszanowanie powagi ,honoru, godności obywateli i własnej ,
3.zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej ,
4.podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia , zdrowia lub mienia , a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi ,
5.zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami , przełożonymi ,
podwładnymi oraz współpracownikami ,
6.stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7.zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią ,


ROZDZIAŁ IV

Organizacja Straży

§ 13

Ustala się następującą strukturę Straży Miejskiej :
1. kierownictwo - Komendant Straży Miejskiej,
2. pracownicy - Strażnicy Straży Miejskiej ,

§ 14

1.Komendanta Straży Miejskiej powołuje i odwołuje Burmistrz, po zasięgnięciu opinii
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
2.Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Wschowy.
3.Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Strażników Straży Miejskiej.

§ 15

1.Do zadań Komendanta należy :
1)planowanie, organizowanie i koordynowanie wykonywanych zadań przez Straż ,
2)przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej lub Burmistrza sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
3)wyznaczanie na czas swej okresowej nieobecności, jednego ze strażników do tymczasowego wykonywania obowiązków Komendanta Straży ,
4)uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji na zaproszenie Przewodniczącego ,
5)zapewnienie przestrzegania tajemnicy służbowej,
6)reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz ,
7)przyjmowanie skarg, zażaleń i wniosków w zakresie należącym do otrzymanych kompetencji ,
8)współdziałanie i utrzymywanie bieżącego kontaktu z Policją , a w szczególności w zakresie zabezpieczenia imprez, uroczystości i planowania wspólnych działań,
9)nadzór nad poprawnością merytoryczną sporządzanych wniosków o ukaranie i ich podpisywanie,
10)nadzór merytoryczny nad zasadnością stosowanego postępowania mandatowego, ocena i analiza stosowanych środków prawych ,
2.Komendant Straży w zakresie swoich kompetencji może występować do Burmistrza z
wnioskiem o przyznanie strażnikom :
1)nagrody pieniężnej,
2)awansu / wyższego stopnia służbowego /,
3)odznaczenia ,
4)usunięciu z akt osobowych zapisu o uprzednio wymierzonej karze dyscyplinarnej ,
3.Strażnik za niewłaściwe wykonywanie nałożonych obowiązków może zostać ukarany :
1)upomnieniem,
2)naganą ustną,
3)naganą z wpisaniem do akt osobowych,
4)zwolnieniem dyscyplinarnym zgodnie z Kodeksem Pracy,

§ 16

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje :
1.W zakresie organizacyjnym i wykonawczym – Burmistrz.
2.W zakresie fachowym – Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie
komendanta wojewódzkiego Policji.

§ 17

Ustanawia się następujące stopnie służbowe w straży :
1.Komendant.
2.Starszy inspektor.
3.Inspektor.
4.Młodszy inspektor.
5.Starszy strażnik.
6.Strażnik
7.Młodszy strażnik.
8.Aplikant.

§ 18

Nawiązanie stosunku służbowego na podstawie umowy o pracę jest równoznaczne z mianowaniem na stanowisko aplikanta.

§ 19

1.Mianowanie na stanowisko młodszego strażnika następuje po ukończeniu przeszkolenia
podstawowego z wynikiem pozytywnym.
2.Mianowania strażników na wyższe stopnie służbowe dokonuje Burmistrz na wniosek
komendanta.§ 20

1.Straż pracuje w systemie dwuzmianowym w godz. 7,00 – 15,00 i 14,00 – 22,00.
2.Komendant może dokonywać zmian w systemie pracy w zależności od potrzeb , po uprzedniej konsultacji z Burmistrzem .W zakres zmian w systemie pracy wchodzą głównie zagadnienia służb nieplanowanych, w dni świąteczne , w godzinach nocnych oraz praca przekraczająca tygodniowy limit godzin pracy.


ROZDZIAŁ V

Umundurowanie Strażników Straży Miejskiej

§ 21

Wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych określa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania ,
legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników miejskich / Dz.U.Nr 112,
poz.713 /.
§ 22

Obowiązek zapewnienia sortów / pierwszego zakupu /, a następnie prawidłowe
wykorzystywanie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej właściwego umundurowania i
estetyki ubioru spoczywa na Sekretarzu Gminy.

§ 23

Poszczególne ubiory nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od pory
roku. Rozróżnia się okres letni od 1 kwietna do 30 września i okres zimowy od
1 października do 31 marca.

§ 24

1.Strażnik zwolniony ze służby w Straży Miejskiej jest zobowiązany do zwrotu
umundurowania i wyposażenia służbowego.
2.W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia służbowego funkcjonariusz straży
ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia o tym komendantowi podając okoliczności utraty.
3.Komendant Straży w przypadku o którym mowa w ust.2 jest obowiązany przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające.

§ 25

Strażnikowi przysługuje corocznie ekwiwalent pieniężny za umundurowanie wypłacany w
okresie zużycia poszczególnych elementów umundurowania w wysokości proporcjonalnej
do okresu ich używalności.
Ekwiwalent będzie ulegał zmianie stosownie do zwyżki cen obowiązującej w dacie
wypłaty.

§ 26

Po okresie używalności poszczególnych elementów umundurowania – strażnik zatrzymuje
to umundurowanie na własność bez prawa używania umundurowania po rozwiązaniu
stosunku pracy .

§ 27

Ustala się następujące sorty mundurowe, dystynkcje – oznakowanie oraz normy ich
wyposażenia na jednego strażnika Straży Miejskiej oraz okres ich używalności :

1. Umundurowanie służbowe:
- wiatrówka w kolorze ciemnogranatowym szt. 1na okres 3 lat
- czapka służbowa okrągła szt. 1 na okres 3 lat
- czapka zimowa szt. 1 na okres 5 lat
- czapka letnia szt. 1 na okres 3 lat
- kurtka zimowa szt. 1 na okres 3 lat
- kurtka uniwersalna szt. 1 na okres 3 lat
- spodnie zimowe szt. 1 na okres 2 lat
- spodnie letnie szt. 1 na okres 2 lat
- koszula niebieska długi rękaw szt. 2 na okres 1 roku
- koszula niebieska krótki rękaw szt. 1 na okres 1 roku
- koszulobluza szt. 1 na okres 3 lat
- sweter szt. 1 na okres 3 lat


2. Umundurowania wyjściowe:
- gabardyna kpl. 1 na okres 3 lat
- koszula biała długi rękaw szt. 1 na okres 1 roku
- koszula biała krótki rękaw szt. 1 na okres 1 roku

3. Umundurowanie specjalne:
- t-shirt szt. 1 na okres 1 roku
- bluza szt. 1 na okres 3 lat
- kurtka szt. 1 na okres 3 lat

4. Umundurowania uzupełniające:
- krawat szt. 1 na okres 2 lat
- skarpety letnie par 6 na okres 1 roku
- skarpety zimowe par 3 na okres 1 roku
- rękawiczki zimowe para 1 na okres 3 lat
- obuwie letnie para 1 na okres 1 roku
- obuwie zimowe para 1 na okres 3 lat
- obuwie specjalne para 1 na okres 3lat
- pasek do spodni szt. 1 na okres 6 lat
- pas główny szt. 1 na okres 6 lat
- pojemnik na notatnik szt. 1 na okres 5 lat
- szal zimowy szt. 1 na okres 3 lat
- dystynkcje komp.. 2 na okres 2 lat
- spinka do krawata szt.1 na okres 5 lat
- orzełek haftowany szt.1 na okres 5 lat
- znak identyfikacyjny szt.3 na okres 5 lat
- pokrowiec na legitymację szt.1 na okres 5 lat

5. Wykaz przedmiotów stanowiących wyposażenie funkcjonariusza straży :
- pistolet gazowy szt.1
- kajdanki szt.1
- ręczny miotacz gazu szt.1
- pałka służbowa szt.1
- pokrowiec na kajdanki szt.1
- kabura do pistoletu szt.1
- uchwyt do pałki szt.1
- pokrowiec na ręczny miotacz gazu szt. 1


ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe


§ 28

Zmiany w regulaminie Straży dokonuje się w trybie ustalonym dla jego nadania.

§ 29


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-02-07 08:46:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa