Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XXI/176/ 08 w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.


UCHWAŁA Nr XXI/176/ 08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 lutego 2008 R.
w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa.
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Wschowa w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się stałą opłatę miesięczną w wysokości 13% ( z zaokrągleniem do pełnego złotego) minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).
2. Za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla sześciolatków przebywających w oddziałach 9-godzinnych, ustala się stałą opłatę miesięczną w wysokości 4.4 % ( z zaokrągleniem do pełnego złotego ) minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).
3. Za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla pracowników korzystających z wyżywienia, ustala się stałą opłatę miesięczną w wysokości 2.4 % ( z zaokrągleniem do pełnego złotego ) minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679).
§ 3.
Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4.
Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie w kwocie 3,70 zł, w tym opłata za śniadanie i podwieczorek w kwocie 1,85 zł oraz opłata za obiad w kwocie 1,85 zł.

§ 5.
1. Opłatę, o której mowa w § 2, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka oraz pracownicy korzystający z wyżywienia niezależnie od obecności w placówce.
2. W przypadku ciągłej, 30 dniowej nieobecności dziecka lub pracownika korzystającego z wyżywienia, opłaty stałej nie pobiera się.
3. W okresie urlopowym tzw. przerwy wakacyjnej opłaty stałej nie pobiera się.
4. W przypadku posyłania dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie przerwy wakacyjnej, opłatę stałą wnoszą rodzice lub opiekunowie prawni do przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.
5. Opłata, o której mowa w § 4, podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu lub nieobecności pracownika korzystającego z wyżywienia.
§ 6.
Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem samorządowego przedszkola a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka oraz z pracownikami korzystającymi z wyżywienia.
§ 7.
Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa .
§ 9.
Traci moc uchwała Nr XV/176/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych, Uchwała Nr XXIII/257/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych oraz Nr XLIII / 416/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV / 176 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Wschowa przedszkoli publicznych.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-03-10 09:06:50 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa