Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/193/08 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXIII/193/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4, art. 168 ust. 1 i 2 pkt 1 i 6, art. 173 ust 2 i 3, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/157/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta i Gminy Wschowa na lata 2008-2011” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 8 „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” dokonuje się
zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 9 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 „Wydatki jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 11 „Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Planowane po zmianach:
1. Dochody stanowią kwotę 45 720 390,00 zł.
2. Wydatki stanowią kwotę 49 332 463,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 3 612 073,00 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz z wolnych środków.

3. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

W § 4 Uchwały Nr XVIII/157/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok zmniejsza się rezerwę celową z zakresu działania jednostek pomocniczych do kwoty 6 500,00 zł.
§ 4

W § 12 Uchwały Nr XVIII/157/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2008 rok pkt 1, ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa do kwoty 2 000 000,00.”


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr7-solectwa
Rozmiar: 16.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 166
UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr6-GFOSiGW
Rozmiar: 32.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 176
UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr5-dochodywlasne
Rozmiar: 46.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 168
UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr4-WPIna2008
Rozmiar: 43.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 181
UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr2-wydatki
Rozmiar: 164.04 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 160
UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr3-przychodyirozchody
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 162
UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr1-dochody
Rozmiar: 110.27 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 163
UchwalaNr23,193,08-ZalacznikNr8-wydatkimajatkowe
Rozmiar: 137.39 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 168

Data publikacji: 2008-05-09 08:59:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa