Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIV/199/w sprawie: skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XXIV/199/08RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIEz dnia 29 maja 2008r.
w sprawie: skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Po rozpatrzeniu skargi z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, złożonej przez (...), Rada Miejska, skargę dotyczącą niezgodnego z prawem działania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa:

1. w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2006r. uznaje za zasadną, natomiast w zakresie podłączenia do sieci wodociągowej skargę uznaje się za bezzasadną.
2. w zakresie nadania nazwy ulicy przynależnej do działek nr 93/4 i 93/7 za bezzasadną.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb
Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 maja 2008r.

Uzasadnienie

Pani (...) zamieszkała w Głogowie, złożyła skargę z dnia 4 lutego 2008r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

W związku z planowaną inwestycją budowy domu jednorodzinnego Pani (...) pismem z dnia 1 czerwca 2006r. zwróciła się do UMiG Wschowa o wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Czereśniowej we Wschowie.
Na powyższe pismo została udzielona odpowiedź pismem z dnia 14 kwietnia 2008r., informującym, że to zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane do 31 lipca 2008r.
W tym zakresie skargę należy uznać za zasadną.
W dniu 6 marca 2008r. Gmina Wschowa zawarła umowę na opracowanie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czereśniowej i drogi nr 95 we Wschowie. Zakończenie prac projektowych zgodnie z umową przewidziano do dnia 30 czerwca 2008r. Zakres projektu budowlanego dotyczy uzbrojenia 5 działek budowlanych, w tym działki będącej własnością Pani (...). Roboty budowlane związane z wyżej wymienionym projektem budowlanym zostaną wykonane w III kwartale 2008r.
Wobec powyższych faktów, w chwili, kiedy skarżąca rozpocznie użytkowanie w celach mieszkaniowych domu, będzie do niego doprowadzona sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej.

Natomiast skarga w zakresie nadania nazwy ulicy przynależnej do działek nr 93/4 i 93/7 jest bezzasadna.
Zgodnie z uchwalonym w dniu 14 lutego 2008r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych (Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r.), droga, która ma stać się ulicą oznaczono symbolem G-01- 4 DZ, natomiast droga boczna do posesji skarżącej, zgodnie z w/w planem będzie stanowić drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem F-020-4DW.
Obecnie zostaną przez Gminę Wschowa podjęte działania w celu nadania statusu drogi gminnej oznaczonej symbolem G-01-4DZ i drogi oznaczonej symbolem F-020-4DW.
Po uzyskaniu statusu drogi gminnej w drodze uchwały Rady Miejskiej we Wschowie, podjęte zostaną stosowne działania, w celu nadania nazwy tym drogom. Przewidywany termin nadania nazwy ulicy to sesja sierpniowa br.
Wobec powyższych faktów, brak jest przesłanek do uznania niezgodnego z prawem działania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z tym skutkiem, że skarga jest bezzasadna.

W związku z powyższym Rada Miejska we Wschowie postanowiła jak wyżej.
W zakresie terminowości rozpatrywania spraw, zwrócono uwagę Burmistrzowi, aby zobowiązał podległe służby do terminowego załatwiania spraw w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-06-06 07:47:49 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-03-07 09:54:21 zmiana treści zgodnie z zachowaniem polityki ochrony danych osobowych Maria Wilczak
2013-06-25 07:16:57 cron artykułu w celu poprawienia wydruku artykułu Maria Wilczak
2013-06-25 07:18:21 Ponowne przepisanie treści artykułu w celu poprawienia wydruku Maria Wilczak
2013-06-25 07:19:39 Usunięcie z wyświetlania z pierwszej strony Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa