Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/201/08 w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

UCHWAŁA NR XXV/201/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 czerwca 2008 roku


w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1

Wezwanie z dnia 20 maja 2008 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Pana Tadeusza Adamczaka poprzez zmianę Uchwały Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów z nim funkcjonalnie związanych, w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem C-62-P,U, uznaje się za nieuzasadnione.

§ 2

Upoważnia się radcę prawnego Pana Dariusza Płociniczaka do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp., w przypadku złożenia skargi przez Pana Tadeusza Adamczaka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej


Fabian Grzyb


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXV/201/08 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W dniu 21 maja 2008 r. wpłynęło do Rady Miejskiej we Wschowie wezwanie w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego Pana Tadeusza Adamczaka. Jako przyczynę wezwania podano brak zgodności pomiędzy Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów z nim funkcjonalnie związanych, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku, zwanym dalej „planem miejscowym”, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa, przyjętym uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006 roku, zwaną dalej „Studium”.

Sprawa dotyczy terenu nieruchomości Spółki „Jedność” Sp. z o.o. we Wschowie w rejonie ul. Zielony Rynek. Nieruchomość ta położona jest:
- wg Studium- na terenie oznaczonym symbolem „MUC” („Tereny z przewagą śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz plant staromiejskich; funkcje mieszkaniowe i usług centrotwórczych”),
- wg planu miejscowego- na terenie oznaczonym symbolem C-62-P,U („Teren pod obiekty nieuciążliwej działalności produkcyjnej i usługowej”).

Zgodnie z częścią C tekstu Studium:
- pkt 16.1.2. (str. 98) - wyrażenie „tereny z przewagą….” oznacza takie funkcje zagospodarowania, które powinny zajmować więcej niż połowę wyznaczonego terenu, a pozostałe jego części mogą być zagospodarowane w sposób, który w ustaleniach określono jako dopuszczalny,
- pkt 16.3.2. (str. 113) - Studium dopuszcza podział terenów (np. oznaczonych symbolem MUC) na tereny mniejsze, z bardziej szczegółowo ustalonymi funkcjami oraz sposobami zagospodarowania,
- pkt 16.3.5. (str. 113) - zgodne z ustaleniami Studium jest przyjmowanie w ustaleniach planu miejscowego dotychczasowego przeznaczenia terenu, sposobu zagospodarowania i zabudowy lub sposobu wykorzystania terenu, na którym Studium przewiduje wprowadzenie zmian.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Studium dopuszcza lokalizacje Spółki „Jedność” w miejscu jak w planie miejscowym ponieważ: plan miejscowy utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie terenu (Spółka „Jedność” funkcjonuje na tym terenie od lat 50-tych), Spółka „Jedność” zajmuje teren mniejszy (zdecydowanie) od terenu MUC, teren Spółki jest mniejszy (wielokrotnie) niż połowa terenu MUC przeznaczonego pod funkcje podstawowe (tj. pod zabudowę mieszkaniowa i usługową oraz planty staromiejskie). Powyższe upoważnia do stwierdzenia zgodności pomiędzy Studium a planem miejscowym.

Ponadto o zgodności ustaleń Studium z planem miejscowym świadczą także następujące przesłanki:
- Studium dopuszcza nieuciążliwą działalność wytwórczą prowadzoną w budynkach, a plan miejscowy przeznacza teren pod obiekty nieuciążliwej działalności produkcyjnej i usługowej, zakazując ich lokalizację poza budynkami. Wyrażenie „działalność wytwórcza”, o której mowa w Studium, jest tożsama z wyrażeniem „działalność produkcyjna”, o której mowa w planie miejscowym.
- wyrażenie zawarte w Studium: „śródmiejska…. zabudowa usługowa” jest tożsame z wyrażeniem zawartym w planie miejscowym: „tereny pod obiekty działalności usługowej” (zwrot „śródmiejska” oznacza lokalizację w śródmieściu, co jest zgodne z stanem faktycznym),
- Studium zakazuje lokalizacji nowych składów, hurtowni i magazynów poza budynkami lub wiatami, składów, hurtowni i magazynów w budynkach, baz, obiektów obsługi gospodarki komunalnej i obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2, a plan miejscowy ustala dokładnie takie same zakazy,
- Studium nie zawiera ustaleń dotyczących parametrów wysokościowych (liczonych w metach) dla zabudowy wytwórczej i usługowej, dlatego w tym zakresie nie można mówić o sprzeczności z planem miejscowym,
- Studium nie zawiera ustaleń dotyczących ograniczenia tzw. powierzchni zabudowy dla zabudowy wytwórczej i usługowej, dlatego w tym zakresie nie można mówić o sprzeczności z planem miejscowym. Informuje się, że treść zawarta w Studium dotycząca nie przekraczania 50 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów działalności wytwórczej oraz sprzedaży produktów w obiekcie handlowym na obszarze danego terenu, jest zaleceniem. Zgodnie z częścią C tekstu Studium pkt 16.3.4. (str. 113) dyspozycje sformułowane jako zalecenia nie są ustaleniami Studium, zatem nie są wiążące dla ustaleń planu miejscowego.
Gmina Wschowa jest w posiadaniu oświadczenia Biura Urbanistycznego „ECOLAND” z Wrocławia (które jest autorem Studium oraz planu miejscowego) o zgodności ustaleń Studium z planem miejscowym. Ponadto Wojewoda Lubuski stwierdził zgodność uchwały zatwierdzającej plan miejscowy wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych z przepisami prawnymi (a zatem także zgodność planu miejscowego z ustaleniami Studium).

Przyczyną naruszenia interesu prawnego, w omawianym przypadku, mogą być ustalenia planu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest bowiem aktem prawa miejscowego, co wynika z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Tymczasem Wzywający nie kwestionuje ustaleń planu miejscowego jako takich, lecz wyłącznie w kontekście niezgodności tych ustaleń z ustaleniami Studium.
Wzywający nie przywołuje żadnego przepisu prawnego, który naruszałby jego interes prawny. Przywołanie samego art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wystarczającą przesłanką prawną naruszenia interesu prawnego i wymaga podbudowy przepisem prawa materialnego lub proceduralnego.
Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się wezwanie Pana Tadeusza Adamczaka za bezzasadne, a przedmiotową uchwałę za akt powodujący bezskuteczność tego wezwania. Ponieważ bezskuteczne wezwanie do usunięcia interesu prawnego lub uprawnienia może być, zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, przyczyną skargi do sadu administracyjnego, dlatego Rada Miejska we Wschowie w niniejszej uchwale upoważniła radcę prawnego do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. w przedmiotowej sprawie.

W tej sytuacji wobec braku niezgodności pomiędzy Studium a Planem wezwanie uznaje się za nieuzasadnione.

Data publikacji: 2008-07-09 08:08:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa