Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/203/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.

UCHWAŁA NR XXV/203/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z dnia 26 czerwca 2008roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11
grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa.


Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn.zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11 b ust.3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art.18a ust. 5, art. 22 ust. 1 i 2, art. 23 ust.2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r.w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie : „ Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wschowy”,
2. § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie : „ Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski we Wschowie”,
3. § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych, z wyjątkiem przewodniczącego rady, który może być członkiem tylko jednej komisji stałej”.
4. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada ze swojego grona dokonuje wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
5. § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radny w danym punkcie porządku obrad ma prawo jeden raz zabierać głos w sprawach zasadniczych. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut. Dodatkowo może zabrać głos polemiczny w czasie nieprzekraczającym 2 minut.
6. Dotychczasowy § 39 ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako § 39 ust. 3.
7. Dotychczasowy § 39 ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako § 39 ust. 4.
8. Dotychczasowy § 39 ust. 4 otrzymuje oznaczenie jako § 39 ust. 5 i otrzymuje brzmienie: „Postanowienia ustępu 2,3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
9. Dotychczasowy § 39 ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako § 39 ust. 6.
10. § 41 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „odesłania projektu uchwały do komisji”
11. § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się przez okres nie krótszy niż 1 rok od daty zakończenia sesji. Sesje rady mogą być również nagrywane innymi technikami audiowizualnymi i odtwarzane na stronie internetowej www.wschowa.pl.”
12. § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Protokół sesji powinien być sporządzony w terminie 14 dni roboczych licząc od następnego dnia od zakończenia sesji.
13. Dotychczasowy § 47 ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako § 47 ust. 4.
14. § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwały przewodniczący rady doręcza burmistrzowi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia sesji.”
15. § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Obsługę biurową sesji (wysłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu w uzgodnieniu z przewodniczącym rady lub w przypadku jego nieobecności w uzgodnieniu z wiceprzewodniczącym.”
16. § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej 3 radnych, klub radnych, komisje rady, burmistrz oraz grupa 150 obywateli zamieszkałych na stałe na terenie gminy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.”
17. Dodaje się do § 55 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „Wszystkie uchwały, deklaracje, oświadczenia i stanowiska podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i zamieszczane są na stronie www.wschowa.pl.
18. § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienie przewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji.”
19. Dodaje się § 74 a, który otrzymuje brzmienie:
„1. Rada w drodze uchwały może nadawać tytuły:
1) Honorowy obywatel Gminy Wschowa,
2) Zasłużony dla Gminy Wschowa,
3) Zasłużony działacz samorządowy Gminy Wschowa.
2. Zasady i warunki nadania tytułów określać będzie odrębna uchwała rady.”
20. Dotychczasową treść § 92 oznacza się jako ust. 1
21. Dodaje się do § 92 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Burmistrz lub kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni zobowiązany jest do ustosunkowania się do zawartych w protokole z kontroli wniosków, kierując odpowiedź do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady.
22. § 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu I półrocza, jak również po zakończeniu roku.
23. § 95 ust.5 otrzymuje brzmienie: „W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie, Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady oraz zaproszone osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-07-09 08:11:00 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa