Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/206/08 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami...

UCHWAŁA NR XXV/206/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały stanowi przejrzysty program pomocy regionalnej i przeznaczona jest na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami na terenie gminy Wschowa, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z 24.10.2006r).
2. Warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z 24.10.2006r) przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 138 poz. 969).

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, nieruchomości o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, należące do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie gminy Wschowa.

§ 3

Warunki dopuszczalności udzielania pomocy na podstawie programu:
1) złożenie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o przystąpieniu do programu przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji;
2) poniesienie, po dniu wejścia w życie uchwały, nakładów na nową inwestycję;
3) utrzymanie inwestycji na terenie gminy Wschowa przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji lub w przypadku MŚP – 3 lat;
4) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji i utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji lub w przypadku MŚP – 3 lat.

§ 4

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją stanowią dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto nowo zatrudnionych pracowników przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

§ 5

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle – lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu podatników którzy utworzą nowe miejsca pracy dla:
a. od 4 do 25 osób – okres zwolnienia wynosi 4 lata;
b. od 26 do 50 osób – okres zwolnienia wynosi 6 lat;
c. od 51 do 100 osób – okres zwolnienia wynosi 8 lat;
d. powyżej 100 osób – okres zwolnienia wynosi 10 lat.
2. Miejsca pracy, o których mowa w ust. 1, muszą zostać utworzone w okresie 3 lat od daty zakończenia inwestycji.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, a w przypadku nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynków, budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Prawo do zwolnienia potwierdza pisemnie Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa po przedłożeniu przez przedsiębiorcę wymaganych dokumentów określonych w załącznikach nr 2 do nr 7.

§ 6

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nie podlegają grunty, budynki, budowle:
1) o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2 związane z działalnością handlu detalicznego;
2) zajęte na prowadzenie stacji paliw.

§ 7

1. Maksymalna intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
2. Maksymalną intensywność pomocy brutto dla małych przedsiębiorców podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto, z wyjątkiem pomocy na realizację dużego projektu inwestycyjnego oraz pomocy w sektorze transportu.
3. Maksymalną intensywność pomocy brutto dla średnich przedsiębiorców podwyższa się o 10 punktów procentowych brutto, z wyjątkiem pomocy na realizację dużego projektu inwestycyjnego oraz pomocy w sektorze transportu.

§ 8

1. Maksymalną intensywność pomocy publicznej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w §4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

§ 9

1. Aby skorzystać ze zwolnienia przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy Wschowa.
2. Z wnioskiem o przystąpieniu do programu (zał. Nr 1) przedsiębiorca występuje, po wejściu w życie niniejszej uchwały, przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.
3. Po zakończeniu nowej inwestycji, w terminie 30 dni od daty nabycia prawa do zwolnienia, przedsiębiorcy ubiegający się o zwolnienie obowiązani są dołączyć do wniosku o przystąpieniu do programu:
a. tytuł prawny do nieruchomości;
b. pozwolenie na użytkowanie budynku oraz budowli;
c. deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji oraz utrzymaniu zwiększonego zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat (lub 3 w przypadku MŚP od dnia zakończeni realizacji inwestycji (utworzenia nowych miejsc pracy) – zał. Nr 2;
d. oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją – zał. Nr 3;
e. oświadczenie o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy brutto nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, o których mowa w § 4 – zał. Nr 4;
f. oświadczenie o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie gminy Wschowa na dzień złożenia wniosku o przystąpienie do programu pomocowego – zał. Nr 5;
g. oświadczenie o wartości nowej inwestycji, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy, wynikające z kosztorysu powykonawczego – zał. Nr 6;
h. informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycje lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją – zał. Nr 7;
4. Po otrzymaniu od Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa potwierdzenia o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy beneficjent składa korektę deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w ustawowym terminie.

§ 10

1. Beneficjenci pomocy przez okres obowiązywania kolejnych lat ulgi na podstawie niniejszej uchwały zobowiązani są przedstawiać do 15 stycznia każdego roku:
a. informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycje lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją – zał. Nr 7;
b. oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych kosztów pracy brutto nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, o których mowa w § 4
za okres poprzedniego roku kalendarzowego – zał. Nr 8;
c. oświadczenie o stanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorcy działających na terenie gminy Wschowa wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego– zał. Nr 5:
 ostatnią informację o stanie zatrudnienia należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy (lub 3 lata w przypadku MŚP).
2. Jeżeli w trakcie roku beneficjent otrzyma pomoc publiczną przewyższającą dopuszczalną intensywność, obowiązany jest zwrócić kwotę nadwyżki w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.
3. W trakcie obowiązywania ulgi organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 11

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia w przypadku, gdy nowa inwestycja lub zwiększone zatrudnienie nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji (lub 3 lat w przypadku MŚP).
2. O fakcie utraty prawa do zwolnienia przysługującego na mocy niniejszej uchwały beneficjent pomocy ma obowiązek zawiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w terminie 14 dni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przysługującego na mocy niniejszej uchwały beneficjent pomocy ma obowiązek zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

§ 12

Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2013 roku.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybUchwalaNr25,206,08-zalaczniki
Rozmiar: 75.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 398
UchwalaNr25,206,08-zalacznik_nr7_cz.B
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 304

Data publikacji: 2008-07-09 08:16:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa