Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXV/209/08 w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy i ustalenia jego organizacji.U C H W A Ł A NR XXV/209/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 czerwca 2008r.w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy i ustalenia jego organizacji.Na podstawie art. 14a ust. 5 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) i § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz.U. Nr 7, poz. 38), Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1

Tworzy się z dniem 1 września 2008 r. Punkt Przedszkolny w Siedlnicy.

§ 2

Ustala się organizację Punktu Przedszkolnego Siedlnicy w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Załącznik
do Uchwały Nr XXV/209/08
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26.06.2008r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Siedlnicy.

I. NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA PUNKTU
1. Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny brzmi: „Punkt Przedszkolny w Siedlnicy”.
2. Adres Punktu Przedszkolnego: Siedlnica 133, 67 – 400 Wschowa
3. Punkt funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Siedlnicy.

II. CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SPOSÓB ICH REALIZACJI
1. Głównym celem punktu przedszkolnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat, szczególnie tych pochodzących z terenów wiejskich.
2. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
3. Punkt przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka i przygotowuje je do edukacji w szkole oraz wspomaga rodzinę w wychowywaniu dziecka.
4. Punkt przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka i innymi pełnoletnimi członkami rodziny upoważnionymi przez rodziców.

III. DZIENNY WYMIAR GODZIN W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

Wymiar godzin w Punkcie przedszkolnym nie może być niższy niż 3 godziny dziennie i 15 godzin w tygodniu w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym wynosi 60 minut.

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA
1. Do Punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 5 lat na podstawie karty zgłoszenia.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci mieszkające na wsi, w której funkcjonuje Punkt przedszkolny. W przypadku wolnych miejsc do Punktu przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci mieszkające w pobliskich miejscowościach. Przy dużej liczbie zgłoszeń do Punktu przedszkolnego w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pięcioletnie, dzieci uczęszczające już do Punktu przedszkolnego, dzieci z rodzin objęte pomocą społeczną.
3. Rekrutacja dzieci odbywa się co roku w miesiącu kwietniu.
4. Lista dzieci przyjętych do Punktu przedszkolnego będzie umieszczona na tablicy informacyjnej.
5. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok a rodzice będą informowani o przyjęciu telefonicznie.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Punktu przedszkolnego jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka.
2. Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.
3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Punktu przedszkolnego w przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności.4. Dzieci przebywające w Punkcie przedszkolnym są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice ( prawni opiekunowie ) ponoszą opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka.

VI. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ.
Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Punktu przedszkolnego. Nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć wspierają rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka i inni pełnoletni członkowie rodzin upoważnieni przez rodziców.

VII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIA
Dziecko może być odebrane z Punktu przedszkolnego wyłącznie przez rodziców lub osobę, która ma do tego pisemne upoważnienie na formularzu przyjęcia lub w uzupełniającym dokumencie dostarczonym nauczycielowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

VIII. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKREES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Punkt przedszkolny może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową za zgodą rodziców. Wycieczką jest każde wyjście poza teren Punktu przedszkolnego. Przed każdą wycieczką rodzice ( prawni opiekunowie ) muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają i jak długo będą przebywać poza Punktem przedszkolnym.

IX. TERMINY PRZERW W PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Terminy przerw: lipiec i sierpień w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

X. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM
1. Nauczyciel posiada kwalifikacje zgodne z ustawą Karta Nauczyciela.
2. Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego.
3. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną lub opiekę zdrowotną.
4. Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi uczęszczającymi do punktu przedszkolnego oraz stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju.
5. Wspieranie każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju.
6. Opracowanie i realizacja planu pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej, nauczyciel odpowiada za ich jakość i wyniki.
7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ocenianie jakości pracy dzieci.
8. Organizowanie udziału rodziców w pracy punktu przedszkolnego, współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i nauczania dzieci.
9. Opracowanie ramowego rozkładu dnia.
10. Prowadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego, w tym dziennika zajęć i kart obserwacji pedagogicznych.
11. Przygotowanie arkusza organizacji punktu przedszkolnego.
12. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
13. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Data publikacji: 2008-07-09 08:28:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa