Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXV/210/ 08 w sprawie: zmiany Uchwały NR XXX / 346 / 01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów...U C H W A Ł A NR XXV/210/ 08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: zmiany Uchwały NR XXX / 346 / 01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 1341, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292 ) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale NR XXX / 346 / 01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

" Ustala sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wschowa. Sieć szkół stanowią :

Gimnazjum Nr 1 we Wschowie,
Gimnazjum Nr 2 we Wschowie,
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie,
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie ,
Szkoła Podstawowa w Siedlnicy obejmująca oddział przedszkolny i punkt przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Łysinach obejmująca oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Lginiu obejmująca oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni obejmująca oddział przedszkolny,
Szkoła Podstawowa w Konradowie obejmująca oddział przedszkolny”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-07-09 08:30:56 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa