Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXV/211/08 w sprawie: : ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych...

U C H W A Ł A NR XXV/211/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2007r. Nr 181, poz. 1292 z późn. zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Dotacja z budżetu gminy Wschowa przysługuje:
a) Niepublicznym przedszkolom,
b) Niepublicznym szkołom podstawowym o uprawnieniach szkół publicznych,
c) Jednostkom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formie zespołu lub punktu
przedszkolnego.
2. Dotacja z budżetu gminy Wschowa (zwrot wydatków poniesionych przez inną gminę) przysługuje również Gminie, na terenie której działa niepubliczne przedszkole, do którego uczęszcza mieszkaniec gminy Wschowa.
§ 2.
1. Wysokość dotacji z budżetu gminy Wschowa dla placówki, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej uchwały w przeliczeniu na jednego ucznia lub wychowanka wynosi 75% ustalonych wydatków w budżecie gminy Wschowa ponoszonych w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia, wychowanka niepełnosprawnego wysokość dotacji wynosi otrzymaną kwotę w subwencji ogólnej w części oświatowej dla tej grupy wychowanków.
2. Wysokość dotacji z budżetu gminy Wschowa dla placówki, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b, w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi kwotę przewidzianą na jednego ucznia danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Wschowa.
3. Wysokość dotacji z budżetu gminy Wschowa dla osób, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c, w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym.
§ 3.
Warunkiem udzielenia dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 1 planowanej liczby uczniów lub wychowanków, na których przysługuje odpowiednie dofinansowanie z budżetu gminy Wschowa, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór zgłoszenia planowanej liczby uczniów lub wychowanków stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

1. Dotacje dla placówek wymienionych w § 1 ust. 1, przekazywane będą w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki.
2. Dotowany sporządza i przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa, nie później niż
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji,
rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca
miesiąca z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w ostatnim dniu tego miesiąca.
3. Przekazanie dotacji , o której mowa w § 1 ust.2 następuje w terminach ustalonych
w porozumieniu.
§ 5.
Gminie przysługuje prawo kontroli liczby uczniów wykazywanych przez Dotowanego na podstawie udostępnionej dokumentacji..
§ 6.
1. Dotowany, który otrzymał dotację z budżetu gminy Wschowa jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy, roczne sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została przyznana dotacja.
2. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub części podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie do dnia 15 lutego następnego roku, przy czym od kwoty zwróconej po terminie, nalicza się odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu.
3. Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, przy czym odsetki nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji .
§ 5
Traci moc uchwała Nr XXII / 252 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych.
§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


UchwalaNr25,211,08-Zalacznik_wniosek_o_udzieleniedotacji
Rozmiar: 31.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 177

Data publikacji: 2008-07-09 08:32:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa