Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/225/08 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


UCHWAŁA NR XXVII/225/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm). Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie zebranych materiałów planistycznych i informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej sporządza się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
4. Załączniki do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
5. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 3 i 4, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.


§ 2

Burmistrz Miasta i Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej przedstawia również:
1. Objaśnienia do projektu budżetu.
2. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i na lata następne.
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej we Wschowie oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej wyłożony jest do wglądu w terminie określonym w § 3, w Biurze Rady i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 5

1. Projekt uchwały budżetowej analizują Komisje Rady Miejskiej, dokonują jego oceny i formułują pisemne wnioski w zakresie działania komisji.

2. Opinie komisji przedkładane są Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie 14 dni przed datą sesji, na której ma być uchwalony budżet.

§ 6

Podjęcie uchwały budżetowej winno zostać poprzedzone:
1. Przedstawieniem projektu budżetu przez Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
3. Odczytaniem opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
4. Przedstawieniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji Rady Miejskiej.
5. Dyskusją nad projektem uchwały budżetowej.
6. Głosowanie projektu uchwały budżetowej.

§ 7

1. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XIV/158/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 26 października 1999 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2008-09-23 08:48:50 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa