Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXVII/226/08 w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXVII/226/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 września 2008 roku

w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Gmina Wschowa wyemituje 9.100 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 9.100.000 zł (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligację będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Wschowa związanego z wydatkami majątkowymi.

§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
a) seria G2 o wartości 400.000 zł,
b) seria H2 o wartości 500.000 zł,
c) seria I2 o wartości 500.000 zł,
d) seria J2 o wartości 500.000 zł,
e) seria K2 o wartości 500.000 zł,
f) seria L2 o wartości 500.000 zł,
g) seria M2 o wartości 500.000 zł,
h) seria N2 o wartości 500.000 zł,
i) seria O2 o wartości 500.000 zł,
j) seria P2 o wartości 500.000 zł,
k) seria R2 o wartości 500.000 zł,
l) seria S2 o wartości 700.000 zł,
m) seria T2 o wartości 500.000 zł,
n) seria U2 o wartości 500.000 zł,
o) seria W2 o wartości 500.000 zł,
p) seria X2 o wartości 500.000 zł,
q) seria Y2 o wartości 500.000 zł,
r) seria Z2 o wartości 500.000 zł.
2. Emisja obligacji serii G2, H2, I2, J2, K2, L2 i M2 zostanie przeprowadzona w 2008 r., emisja obligacji serii N2, O2, P2, R2 i S2 zostanie przeprowadzona w 2009 r., a emisja obligacji serii T2, U2, W2, X2, Y2 i Z2 zostanie przeprowadzona w 2010 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie 5 lat od daty emisji.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Wschowa obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR1R, powiększonej o marżę dla inwestorów,
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu w przypadku postawienia wartości nominalnej obligacji do dyspozycji obligatariusza.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Wschowa w latach 2009-2015.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:
1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
3) wypełnienia świadczeń z obligacji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2008-09-23 08:49:27 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa