Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXIX/233/08 w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

U C H W A Ł A NR XXIX/233/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, zm. Dz. U. z 2006r., Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 , Dz. U. z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821i Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22. poz. 181, zm. Dz. U. z 2006 Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372 Dz. U. z 2008r. Nr 42, poz. 257) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa;
2) klasie – należy przez to rozumieć oddział lub grupę;
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

§ 3


1. W danej placówce tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej placówce.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę:
1) ocenę pracy nauczyciela,
2) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w szczególności:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień oraz warunków
organizacyjnych i społecznych,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
3) jakość pracy, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do zajęć,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz stan techniczny pomocy naukowych i innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych, w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz uczestnictwo w innych rodzajach działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, promowania uczniów zdolnych ( konkursy, olimpiady), udział w imprezach organizowanych przez Gminę,
d) podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie szkoły, w szczególności pozyskiwania środków finansowych dla szkoły z innych źródeł.
3. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły bierze się pod uwagę:
1) realizację uchwał i zarządzeń organu prowadzącego,
2) realizację zadań statutowych szkoły,
3) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4) współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
5) umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich,
6) doskonalenie zawodowe dyrektora szkoły,
7) zarządzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnym z potrzebami placówki,
8) skuteczność promocji szkoły jako placówki i umiejętność pozyskiwania innych osób do realizacji działań na rzecz rozwoju szkoły oraz udział w uroczystościach patriotycznych, historycznych, kulturalnych itp.
9) prawidłowość opracowywania arkusza organizacji pracy szkoły oraz aneksów do arkusza,
10) prawidłowość i rzetelność organizacji zajęć w roku szkolnym, w tym przeprowadzenie sprawdzianów i egzaminów końcowych w klasach programowo najwyższych,
11) prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkoły,
12) współpracę z oświatowymi związkami zawodowymi,
13) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań i informacji finansowych, statystycznych, planistycznych i innych,
14) prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym,
15) dbałość o standard szkoły, w tym podejmowanie działań we własnym zakresie tzw. systemem gospodarczym, bez konieczności angażowania środków budżetowych, zapewnienie właściwych warunków bhp, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
16) ocenę wyników kontroli przeprowadzonych przez upoważnione organy kontroli, w tym Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w zakresie finansów szkoły,
17) prawidłowe oraz rzetelne prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, oraz dokumentacji związanej z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, racjonalne i zgodne z przepisami prawa zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 4, przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.

§ 4
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie wyższej niż 50 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:
- wychowawcy grupy w przedszkolach, oddziału przedszkolnego w szkołach
podstawowych, lub w klasie do 15 uczniów – 45 zł miesięcznie
- wychowawcy w klasie od 16 – 25 uczniów – 55 zł miesięcznie
- wychowawcy w klasie od 26 uczniów i więcej – 75 zł miesięcznie
- doradcy metodycznego - 100 zł miesięcznie,
- nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu – 30 zł miesięcznie.
4. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawującemu funkcje wymienione w ust. 3, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowane stanowisko kierownicze oraz sprawowaną funkcję.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły przyznaje organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
8. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, przyznając dodatek funkcyjny należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.


§ 5

1. Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub uciążliwych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu dodatek.

2. Dodatek za prace w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi za prowadzenie:
a) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo
w stopniu głębokim w wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
b) indywidualnego nauczania , rewalidacji indywidualnej dziecka zakwalifikowanego
do kształcenia specjalnego w wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego,
c) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 10 %
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek ten wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 10 %
wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.

5. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie przepracowane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

6. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.

§ 6
Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 7
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 8

1. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
2. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli.
§ 9


Traci moc uchwała Nr XVI/127/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2008-11-05 07:40:08 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa