Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXXI/249/08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


U C H W A Ł A NR XXXI/249/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 grudnia 2008r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Wschowa:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- wyprodukowanego do roku 2001 włącznie - 655 zł
- wyprodukowanego po roku 2001 - 590 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- wyprodukowanego do roku 2001 włącznie - 681 zł
- wyprodukowanego po roku 2001 - 617 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- wyprodukowanego do roku 2001 włącznie - 989 zł
- wyprodukowanego po roku 2001 - 926 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg Załącznika Nr 1


3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) wyprodukowane do roku 2001 włącznie - 1099 zł
b) wyprodukowane po roku 2001 - 989 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – wg Załącznika Nr 2


5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) wyprodukowanych do roku 2001 włącznie - 823 zł
b) wyprodukowanych po roku 2001 - 745 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – wg Załącznika Nr 3


7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 20 miejsc:
 wyprodukowanych do roku 2001 włącznie - 974 zł
 wyprodukowanych po roku 2001 - 878 zł

b) równej lub wyższej niż 20 miejsc i mniejszej niż 30 miejsc:
 wyprodukowanych do roku 2001 włącznie - 1315 zł
 wyprodukowanych po roku 2001 - 1229 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
 wyprodukowanych do roku 2001 włącznie - 1533 zł
 wyprodukowanych po roku 2001 - 1426 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_XXXI,249,08_-_Zalacznik_1
Rozmiar: 51.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 165
Uchwala_Nr_XXXI,249,08_-_Zalacznik_2
Rozmiar: 50.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 166
Uchwala_Nr_XXXI,249,08_-_Zalacznik_3
Rozmiar: 50.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 177

Data publikacji: 2009-01-05 13:08:19 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa