Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXXI/251/08 w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości.

U C H W A Ł A NR XXXI/251/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 4 grudnia 2008r.

w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 ) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008r. Nr 116 poz. 730), art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 105 poz. 721, Nr 112 poz. 769, Nr 120 poz. 818; z 2008 r. Nr 118 poz. 745, Nr 141 poz. 888, Nr 180 poz. 1109, Nr 192 poz. 1378) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:
§ 1
Niniejszą Uchwałą Rada Miejska we Wschowie:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów ww. podatków;
3) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2
Zarządza się na terenie gminy Wschowa pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3
Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się na terenie sołectw sołtysom.
§ 4
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych podatków.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XXV/275/00 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 4 października 2000r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-01-05 13:26:36 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa