Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXXII/257/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mies

U C H W A Ł A NR XXXII/257/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2008r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a,art.40 ust.2 pkt.3,art.41 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2001r.zmiany; z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175 ,poz.1457,z 2006r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337,z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz. 1218 w związku z art.11,art.67,art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603,zmiany:z 2004r.Nr 281,poz.2782, z 2005r. Nr 130,poz.1087,Nr 169,poz.1420,Nr 175,poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz.708,Nr 220,poz.1600,Nr 220,poz.1601,z 2007r. Nr 69,poz.468,Nr 173,poz.1218 Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wprowadza się następującą zmianę: § 5 otrzymuje brzmienie:

„Cena sprzedawanego lokalu mieszkalnego może zostać na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne, na czas nie dłuższy niż 10 lat”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb
Data publikacji: 2009-02-05 09:21:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa