Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXII/258/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.

UCHWAŁA NR XXXII/258/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2008r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.Na podstawie art 25 ust. 4, 6, 7, 8 i art.37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/25/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów wprowadza się zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się miesięczne wysokości diet dla radnych i sołtysów w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – 1450 zł
2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 870 zł
3. Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej – 870 zł
4. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 700 zł
5. Radny – 500 zł
6. Sołtys – 500 zł.”

2. w § 3 dodaje się punkt 3 o brzmieniu:
„3. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim, postanowienie
§ 3 ust. 2 nie ma zastosowania.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2009 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2009-02-05 09:22:46 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa