Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXII/259/08 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/259/08

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na 2009 rok w brzmieniu:

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok”
Zadaniem własnym każdej gminy jest realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzonych w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanych corocznie przez radę gminy. Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych są działaniami długofalowymi. Podstawowymi celami Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów w tej sferze. Gminny Program obejmuje kilka obszarów realizacji, są to między innymi zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obszary te pokrywają się w działaniach przeciwdziałania narkomanii.
I

Podstawowymi celami i zadaniami programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wschowa na 2009 rok są:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie alkoholizmu.
4. Zwiększanie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie uzależnienia.


5. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, kreowanie alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego stylu życia.
6. Działalność edukacyjna dzieci i młodzieży w zakresie przyczyn powstawania zagrożeń uzależnień i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych.
7. Wszechstronne wspieranie rodzin, w których występuje problem uzależnienia.
8. Popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach, a także o możliwości uzyskania wsparcia dla osób już uzależnionych i ich rodzin.
9. Poszerzanie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.
10. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
11. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
12. Ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych na terenie szkoły. Współpraca z pedagogami szkolnymi.
13. Rozwijanie przez nauczycieli umiejętności wychowawczych, profilaktycznych oraz pracy z grupą.
14. Osłabienie czynników ryzyka zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia socjoterapeutyczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_32_259_08_-_Program_alkoholowy_na_2009
Rozmiar: 49.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 186

Data publikacji: 2009-02-05 09:24:21 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa